دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399 
1. ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا

صفحه 7-22

محمد ابوعطا؛ حمید رضا تبریزیان؛ سهیل ذوالفقاری


2. محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها

صفحه 23-44

حمید ابهری؛ حمیدرضا اسمعیلی؛ ابوالفضل دنکوب؛ مریم آقایی بجستانی


3. آزادی اراده در جعل شرط فسخ در نکاح

صفحه 45-64

حیدر باقری اصل؛ سعیده باقری اصل


9. تأمّلی پیرامون شرطیّت «حرز» در سرقت

صفحه 165-184

محمد حسن حائری؛ سبیکه فانی


10. دعوای بلامنازع

صفحه 185-204

علی قسمتی تبریزی؛ محمد صادق محرابی سی سخت


11. شمول «شبهه» در قاعده درأ

صفحه 205-227

محمود پوربافرانی؛ حامد رستمی نجف آبادی


12. بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو

صفحه 228-258

حسن پورلطف الله؛ مهدی موحّدی محب؛ خسرو مؤمنی؛ احمد مرتاضی