1- ثبت نام اولیه و عضویت در سامانه مجله توسط نویسنده

2- ارسال مقاله بر اساس دستورالعمل راهنمای نویسندگان

3- اعلام وصول و بررسی اولیه توسط دبیر تخصصی

4- ارسال مقاله برای هیات تحریریه جهت بررسی محتوایی (تصمیم گیری جهت رد یا ارسال به داوری)

۵-ارسال مقاله به دو داور متخصص توسط سردبیر و در صورت اختلاف نظر نتایج داوری، ارسال به داوری سوم

6- ارزیابی و تصمیم گیری نهایی مقالات داوری شده، در جلسه هیئت تحریریه

7- ارجاع مقالات شماره نوبت جاری به ویراستار

8- ویراستاری علمی و فنی توسط ویراستار مجله

9- تایید نسخه نهایی قبل از چاپ توسط نویسنده

10- انتشار نسخه الکترونیکی و سپس کاغذی