خط مشی فرایند بررسی در  مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی بر اساس سیستم داوری دو جانبه ناشناس است.

 • ثبت نام اولیه و عضویت در سامانه مجله توسط نویسنده
 • ارسال مقاله طبق دستورالعمل راهنمای نویسندگان
 • دریافت و ارزیابی اولیه توسط سردبیر تخصصی
 • برررسی تشابه مقاله
 • ارسال مقاله به هیئت تحریریه جهت بررسی محتوا (تصمیم به رد یا ارسال به داوری)
 • ارسال مقاله توسط سردبیر به دو داور متخصص و در صورت اختلاف نظر بین نتایج بررسی، ارسال آن برای داور سوم
 • ارسال نظرات داوران برای ویرایش برای نویسنده
 • ارزیابی و تصمیم گیری نهایی مقالات بررسی شده توسط هیئت تحریریه
 • ارجاع مقالات در دست چاپ به ویراستار
 • ویرایش علمی و فنی توسط ویراستار مجله
 • تایید نسخه نهایی قبل از انتشار توسط نویسنده
 • انتشار نسخه الکترونیکی و سپس نسخه کاغذی