نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان  یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ برای انحلال عقد به معنای مصدری نیست. در اینگونه از عقود، با وجود تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، اولاً، نیازی به ذکر مدتی که معلّقٌ علیه باید در آن مدت ایجاد گردد وجود ندارد و تعهّد بر ایجاد آن، عقد را از غرری شدن خارج می نماید؛ و ثانیاً، در صورتی که برای تحقّق معلّقٌ علیه مدتی مشخّص شده باشد پس از سپری شدن مدت و عدم تحقّق معلّقٌ علیه، با تحلیل اقتصادی معامله و اراده ضمنی طرفین از انعقاد عقد، می توان به عدم ضرورت وجود شرط فاسخ برای عقد به معنای مصدری قائل بوده و ادامه عقد یا تحقّق شرط فاسخ را به اراده طرفی که شرط به نفع او واقع شده است موکول کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal status of a suspended contract with a commitment to creation of suspension act

نویسندگان [English]

  • SEYED HASAN VAHDATi Shobeyri 1
  • Mohamad Mehdi Hamidi 2

1 Associate Professor of Private Law, Qom University, Qom, Iran

2 PhD student in Private Law, Qom University, Qom, Iran

چکیده [English]

If the contract is suspended and there are obligation to fulfill it, the failure to comply with the suspension will not necessarily lead to a void or, more specifically, to termination of the contract. In other words, the failure to comply with the suspension will not necessarily lead to a void or, more specifically, to termination of the contract . In this type of contract despite the existence of commitment to creation of condition first: there is no need to mention the length of time that the condition should take place and commitment to creation of condition prevent contract to be a risky and aleatory contract. Secondly, after the expiry of the term and the non-fulfillment of the condition, By economic analysis of the transaction and the implied willingness of the
contract’s parties, one can infer that there is no need for the termination of the contract in the infinitive sense and postpone the continuation of the contract or the termination of it on the will of the party in whose favor the condition of contract is created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suspension
  • suspension act
  • Termination Clause
  • infinitive meaning of contract
  • resulting meaning of the contract
- امینی، منصور (1389ش)، نابرابری موقعیّت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع، مجله تحقیقات حقوقی، 52،  75-101.
- ابهری، حمید؛ افچنگی، زینب (1388)، مفهوم، ماهیّت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1، 33- 52.
- اسلامی پناه، علی؛ عباسیان، رضا (1388)، ماهیّت حقوقی اجاره به شرط تملیک، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 3، 23-44.
- انصاری(شیخ)، مرتضى بن محمدامین (1415ق)، کتاب المکاسب، ج5و6، قم : کنگره  جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.                                                         
- پیرهادی، محمدرضا (1390)، انتقال مالکیّت در عقد بیع (مطالعه تطبیقی)، چ 3، تهران: جنگل و جاودانه.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391)، مجموعه محشّی قانون مدنی، چ4، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- جبعی عاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1414ق)، الدروس الشرعیّه فی فقه الامامیه، ج2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- حلّی(محقّق)، جعفر بن حـسن (1409ق)، شـرائع الاسـلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، چ2، تهران: اسـتقلال.
- السنهوری، عبدالرزاق (1998م)، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج3، چ3، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.
- شهیدی، مهدی (1386a)، تشکیل قرارداد ها و تعهّدات، چ6، تهران: مجد.
- شهیدی، مهدی (1386b)، سقوط تعهّدات، چ8، تهران: مجد.
- عابدیان، میرحسین (1390)، تقریرات نگارنده از درس مدنی دو ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی.
- علیدوست، ابوالقاسم (1382)، قاعده نفی غرر در معاملات، اقتصاد اسلامی،9، 89-106.
- عسکری، حکمت الله (1390)، شرط حفظ مالکیّت در حقوق ایران، مجله تحقیقات حقوقی، 2، 220-274.
- کاتوزیان، ناصر (1386)، اعمال حقوقی- قرارداد و ایقاع، چ12، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر (1387)، عقود معیّن، ج1، چ10، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر (1388)، دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد اول: مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد، چ8 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر (1389)، نظریه عمومی تعهّدات، چ5، تهران: میزان.
- کنعانی، محمدطاهر؛ فرهزادی، علی اکبر (1391)، مطالعه تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن، فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1، 37-60.
- گلباغی ماسوله، سید علی جبار (1390)، شرط فاسخ در فقه و حقوق شیعه، فقه و اصول، پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 24، 93-112.
- مامقانی، عبدلله (1353ق)، نهایه المقال فی تکمله نهایه المآل (حاشیه بر مکاسب)، قم: مجمع الذخائر الاسلامیه.
- محقّق داماد، سید مصطفی (1388)، نظریه عمومی شروط و التزامات، چ2، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
- نائینی، میرزا  محمدحسین (1373)، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریرات شیخ موسی خوانساری)، ج2، تهران: چاپخانه حیدری.
 - نراقى، مولی احمد بن محمدمهدى (1417)، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم : دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.                                                              
- وفادار، علی (1387)، اجاره به شرط تملیک، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1، 351-372.
- یزدانیان، علیرضا (1388a)، ویژگی های معلّق عیله در فقه، حقوق ایران و فرانسه، دو فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، 1، 141-159.
- یزدانیان، علیرضا (1388b)،تحلیلی از تعلیق در انحلال عقد در فقه امامیه و حقوق فرانسه، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، 82 ، 205-232.