دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-370 
2. ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی

صفحه 7-30

سیّدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داوود داداش نژاد دلشاد


4. ماهیّت «اطلاق مقامی» و ادلّه آن

صفحه 61-84

محمد علی راغبی؛ طاهر رجبی النی


5. انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون

صفحه 84-114

محمدرضا رضوان طلب؛ مسعود جهاندوست دالنجان


8. ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن

صفحه 167-194

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


11. ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

صفحه 245-270

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد؛ ابراهیم تقی زاده


12. رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی

صفحه 271-288

مهدیه لطیف زاده؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری


15. ماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص

صفحه 345-370

زهره نیک عمل؛ سید مصطفی محقق داماد؛ احمد باقری