تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 313
تعداد نویسندگان 539
تعداد مشاهده مقاله 321,892
تعداد مقالات ارسال شده 3,288
درصد پذیرش 12
زمان پذیرش (روز) 159
تعداد داوران 85

 

 

 

- این نشریه بر اساس رأی شماره‌ 36925/11/89 مورخ 1389/8/8 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حائز رتبه علمی پژوهشی شده است.

دوره انتشار: فصلنامه

شماره بین المللی نشریه: 7012-2008

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار((COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 استفاده از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور

تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه و تعارض منافع موجود در (راهنمای نویسندگان) در هنگام ارسال مقاله الزامی است .

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 26، بهار 1401 (بهار سال 1401) 

5. مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت

صفحه 121-144

10.22075/feqh.2019.18171.2105

بیژن حاجی عزیزی؛ محمد مولودی؛ مهدی شهباز محمدی


6. تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین

صفحه 145-168

10.22075/feqh.2021.22919.2812

صادق طهوری (نوروزی)؛ عباس یعقوب زاده مجرد


13. بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک ‌های غیر دولتی

صفحه 359-386

10.22075/feqh.2021.24960.3074

زینب نوابی مقدم؛ علی زارع؛ احمد یوسفی صادقلو؛ جعفر جمالی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه مشاور
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان