محمد ابوعطا

حمید مسجدسرایی (دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان)

عباس زراعت (استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه کاشان)

علی قسمتی تبریزی (استادیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان)

حسن بادینی (دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران)

محمد حسن حسنی (استادیار حقوق جزا دانشگاه دامغان)

محمد عابدی (استادیار حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد)

 

مسعود بسامی (استادیار حقوق جزا)

محمد ابوعطا (دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان)

جعفر سلمان زاده (استادیار حقوق خصوصی دانشگاه محقق اردبیلی)

رحیم پیلوار (استادیار حقوق خصوصی دانشگاه)

علی اکبر ایزدی فرد (استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندران)

محمد محسنی دهکلانی (دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندران)

حسن پوربافرانی (استاد حقوق جزا دانشگاه اصفهان)

زهرا فیض (استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور)

محمود مجیدی (حقوق جزا دانشگاه دامغان)

محمد رسول آهنگران (استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران)

مصطفی جباری (دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان)

سیدمجتبی حسین نژاد (استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه)

بی بی رحیمه ابراهیمی (استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مطهری مشهد)

جواد نفری (استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی)

محمدرضا کیخا (دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان)

سیدمحمدمهدی ساداتی (استادیارحقوق جزا دانشگاه شیراز)

عباسعلی سلطانی (دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد)

رحیم نوبهار (استادیار حقوق زا دانشگاه شهید بهشتی)

احمد باقری (استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران)

سعید نظری توکلی (دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران)

محمدرضا داداشی نیاکی (استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگا)

محمدعلی خورسندیان (دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه شیراز)

ابوالفضل علیشاهی قله جوقی (دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج)

مهدی فلاح خاریکی

سید مهدی موسوی

محمد مولودی (استادیار حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا همدان)

مهدی حمزه هویدا (استادیار حقوق خصوصی دانشگاه وعلی سینا همدان)

نادر پورارشد (استادیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی)

حیدر باقری اصل (استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز)

علی تولایی (دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد)

مهدی موحدی محب (دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان)

سعید مولوی وردنجانی (استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهرکرد)

حامد رستمی نجف آبادی

مرتضی حاجی پور (استادیار حقوق جزا دانشگاه تبریز)

بیژن حاجی عزیزی (دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا همدان)

جلیل امیدی (استاد حقوق جزا دانشگاه تهران)

مهدیه لطیف زاده (دانش آموخته دکتری دانشگاه فردوسی مشهد)