این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

وظایف و مسئولیت های نویسندگان

 •  باید فعالانه در فرآیند بررسی همتایان شرکت کنند و پاسخ های مناسبی را به نظرات مطرح شده توسط داوران همتا ارائه دهند.
 • همه نویسندگان باید سهم قابل توجهی در تحقیق داشته باشند و معیارهای تألیف را رعایت کنند.
 • نویسندگان باید اعلام کنند که تمام داده های مقاله واقعی و معتبر هستند.
 • همه نویسندگان موظف به ارائه بازپس گیری یا اصلاح اشتباهات هستند.
 • نویسندگان مجاز به استفاده از متن کلمه به کلمه مقالات قبلی منتشر شده یا دست نوشته های ارسال شده در جای دیگر نیستند.
 • نویسندگان باید فرم تعهد را امضا کنند که نشان دهد مقاله یک اثر اورجینال است، قبلاً منتشر نشده است و به صورت چاپی یا الکترونیکی برای چاپ در جای دیگری در نظر گرفتهنمی شود.  تحقیق مشابه نباید در بیش از یک مجله منتشر شود.

وظایف و مسئولیت های داوران

 •  قضاوت باید عینی باشد
 • داوران نباید هیچ تضاد منافعی با توجه به تحقیق، نویسندگان و/یا سرمایه‌گذاران تحقیق داشته باشند.
 • داوران باید به آثار منتشر شده مرتبط که هنوز استناد نشده است اشاره کنند.
 • با مقالات مرور شده باید محرمانه رفتار شود.
 • داوران باید به ویراستاران مشاوره دهند، اما تصمیم نهایی در مورد یک مقاله توسط سردبیران اصلی گرفته می شود.
 • داوران باید نظرات سازنده را برای بهبود کیفیت مقاله ارائه دهند

وظایف و  مسئولیت های سردبیر و اعضای هیأت تحریریه

 • سردبیر مسئولیت و اختیار کامل در رد/پذیرش مقاله را دارد.
 • اعضای هیأت تحریریه نباید در رابطه با مقالاتی که آنها را رد/می‌پذیرند تضاد منافع داشته باشند.
 • هنگامی که اشتباهاتی در یک نسخه خطی یافت می شود، اعضای هیأت تحریریه انتشار تصحیح یا پس گرفتن آن را تبلیغ می کنند.
 • ناشناس بودن داوران محفوظ است.