دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399 
13. بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری

صفحه 333-360

10.22075/feqh.2019.18890.2216

مرضیه ملکی؛ محمد رضا رضوان طلب؛ بهرام تقی پور


15. واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی

صفحه 389-414

10.22075/feqh.2020.20002.2359

حمید رضا میرکو؛ احمد رضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری