دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-382 
3. واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات

صفحه 37-64

حسینعلی امینی؛ مسعود راعی؛ احمدرضا توکلی


7. عمد یا غیر عمد بودن جنایت ناشی از سرایت

صفحه 137-160

سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی


8. بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی

صفحه 161-184

فرشید رجبی؛ علی اکبر ایزدی‌فرد؛ علی اکبر جهانی


14. تأثیر اختلاف دارین در فسخ نکاح از منظر فقه فریقین

صفحه 307-328

فراست محمدی بلبان اباد؛ امیر حمزه سالارزایی


15. تصحیح اعمال ناقص در دادرسی مدنی

صفحه 329-358

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ مهدی حمزه هویدا