« قابل توجه نویسندگان محترم »

لطفاً در زمان ارسال مقاله خود، در خصوص ترتیب نویسندگان، نویسنده مسئول، ایمیل و محل اشتغال نویسندگان مقاله دقت لازم و کافی را داشته باشید. پس از ارسال مقاله به سامانه مجله، به هیچ وجه به درخواست هایی از قبیل کم یا زیاد کردن نویسندگان، تغییرترتیب نویسندگان، نویسنده مسئول، ایمیل و محل اشتغال

 ترتیب اثر داده نخواهد شد


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image