« قابل توجه نویسندگان محترم »

لطفاً در زمان ارسال مقاله خود، در خصوص رعایت ترتیب نویسندگان، نویسنده مسئول، ایمیل و محل اشتغال نویسندگان مقاله دقت لازم و کافی را داشته باشید. پس از ارسال مقاله به سامانه مجله، به هیچ وجه به درخواست هایی از قبیل کم یا زیاد کردن نام نویسندگان، تغییر ترتیب نویسندگان، تغییر نویسنده مسئول، و ...

 ترتیب اثر داده نخواهد شد

ملاک ترتیب نویسندگان برای دفتر مجله، فایل نویسندگان در بخش فایل های ارسالی توسط نویسنده (گان) خواهد بود


لطفا به جای وارد کردن کد امنیتی به صورت کامل؛ پاسخ را بر اساس دستورالعمل زیر وارد کنید.
فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image