دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395 
7. ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه

صفحه 147-174

حامد خسروی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ قدرت الله نیازی


8. نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری

صفحه 175-200

حامد رستمی نجف آبادی؛ محمدرضا حقّ شناس


9. تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 201-224

کاوس روحی برندق؛ منصوره فصیح؛ محمدامین کیخا فرزانه


11. تأمّلی در تفکیک مِلک، حقّ و حکم در فقه امامیّه

صفحه 247-274

عباس کریمی؛ هادی شعبانی کندسری؛ حسن اسکندری


12. جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی

صفحه 275-300

محسن لسانی؛ محمدعلی حیدری؛ احمدرضا توکلی


13. تضییع «حقّ حیات وحش» در «باغ وحش»

صفحه 301-318

حمید مسجدسرایی؛ مصطفی جبّاری