اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر حمید مسجدسرائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه سمنان

h_masjedsaraieatsemnan.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر عظیم حمزئیان

فلسفه استادیار دانشگاه سمنان

ahamzeianatsemnan.ac.ir

مدیر داخلی

مهندس علی برهانی

برق-الکترونیک کارشناس دانشگاه سمنان

feqhatsemnan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد ابوعطا

حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان

abouata_matyahoo.com

دکتر جلیل امیدی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

jalilomidiatyahoo.com

دکتر علی‌اکبر ایزدی‌فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

ali85akbaratyahoo.com

دکتر احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران

bagheriatut.ac.ir

دکتر مصطفی جبّاری

دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

m.jabbari38atyahoo.com

دکتر حمید مسجدسرائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

h_masjedsaraieatsemnan.ac.ir

دکتر حسین مهرپور

حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

fegh9atgmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر جعفر سلمان زاده

فقه و حقوق خصوصی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

salmanzadeh1363atgmail.com

ویراستار

دکتر حمید مسجدسرائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه سمنان

h_masjedsaraieatsemnan.ac.ir

مشاور

دکتر رحمان معرفت

استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان

rmarefatatsemnan.ac.ir