اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حمید مسجدسرائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه سمنان

fegh88atgmail.com

مدیر مسئول

عظیم حمزئیان

فلسفه استادیار دانشگاه سمنان

ahamzeianatsemnan.ac.ir

مدیر داخلی

علی برهانی

برق-الکترونیک کارشناس دانشگاه سمنان

feqhatsemnan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد ابوعطا

حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان

fegh1atgmail.com

جلیل امیدی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

fegh2atgmail.com

علی‌اکبر ایزدی‌فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

fegh3atgmail.com

احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران

fegh4atgmail.com

مصطفی جبّاری

دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

fegh5atgmail.com

حمید مسجدسرائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

fegh88atgmail.com

حسین مهرپور

حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

fegh9atgmail.com

ویراستار انگلیسی

جعفر سلمان زاده

فقه و حقوق خصوصی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

fegh10atgmail.com

ویراستار

حمید مسجدسرائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه سمنان

fegh88atgmail.com