اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حمید مسجدسرائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه سمنان

h_masjedsaraieatsemnan.ac.ir

مدیر مسئول

عظیم حمزئیان

فلسفه استادیار دانشگاه سمنان

ahamzeianatsemnan.ac.ir

مدیر داخلی

علی برهانی

برق-الکترونیک کارشناس دانشگاه سمنان

feqhatsemnan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد ابوعطا

حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان

abouata_matyahoo.com

جلیل امیدی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

jalilomidiatyahoo.com

علی‌اکبر ایزدی‌فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

ali85akbaratyahoo.com

احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران

bagheriatut.ac.ir

مصطفی جبّاری

دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

m.jabbari38atyahoo.com

حمید مسجدسرائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

h_masjedsaraieatsemnan.ac.ir

حسین مهرپور

حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

fegh9atgmail.com

ویراستار انگلیسی

جعفر سلمان زاده

فقه و حقوق خصوصی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

salmanzadeh1363atgmail.com

ویراستار

حمید مسجدسرائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه سمنان

h_masjedsaraieatsemnan.ac.ir