این نشریه با هدف نشر اندیشه های نو در حوزه موضوعی مجله به گسترش مرزهای دانش و چاره جویی برای چالش های موجود در حوزه فقه و حقوق اسلامی کمک می نماید. در راستای اهداف ذیل الذکر:

1- تببین دیدگاه های فقهی علمای متقدم و متاخر

2-  توسعه مطالعات تطبیقی مکاتب و مذاهب فقهی و اصولی

3- مقایسه تطبیقی و تحلیلی احکام فقهی وحقوقی با قوانین موضوعه ایران

4- ایجاد بستر مناسب به منظور عرضه جدید ترین آرای فقهی و حقوقی توسط صاحبنظران و نقد دیدگاه های موجود

5-  ایجاد بستر مناسب برای مطالعات فقه مقارن با تاکید به منابع و مبانی مشترک میان مذاهب اسلامی

6-   شناساندن آثار و دیدگاه های بدیع فقهی و اصولی

 

تهیه منبع علمی برای انتشار ایده ها و مطالعات اصیل در حقوق و فقه اسلامی، هدف اصلی مجله حقوق و فقه اسلامی است. کلیدواژه های اصلی عبارتند از:

حوزه موضوعی مجله شامل:

 • فقه
 • قانون
 • فقه اسلامی
 • حقوق اسلامی
 • فقه کیفری
 • فقه مدنی
 • قانون مجازات اسلامی
 • حقوق خصوصی
 • فقه عبادی
 • اصول فقه
 • مطالعات اسلامی
 • حقوق موضوع
 • حقوق شهروندی
 • عدالت کیفری
 • حق
 • حکم
 • وظیفه
 • عبادت
 • معاملات
 • بهانه
 • قرارداد
 • فقه کیفری
 • اجتهاد
 • منابع فقهی
 • قوانین اسلامی
 • حقوق خانواده
 • اعمال حقوقی
 • تعهدات
 • فلسفه فقه