دست اندرکاران این نشریه امیدوارند با نشر اندیشه های نو در حوزه موضوعی مجله بتوانند به گسترش مرزهای دانش و چاره جویی برای چالش های موجود در حوزه فقه و حقوق اسلامی کمک نمایند؛ در راستای اهداف ذیل الذکر:

1- تببین دیدگاه های فقهی علمای متقدم و متاخر

2-  توسعه مطالعات تطبیقی مکاتب و مذاهب فقهی و اصولی

3- مقایسه تطبیقی و تحلیلی احکام فقهی وحقوقی با قوانین موضوعه ایران

4- ایجاد بستر مناسب به منظور عرضه جدید ترین آرای فقهی و حقوقی توسط صاحبنظران و نقد دیدگاه های موجود

5-  ایجاد بستر مناسب برای مطالعات فقه مقارن با تاکید به منابع و مبانی مشترک میان مذاهب اسلامی

6-   شناساندن آثار و دیدگاه های بدیع فقهی و اصولی