مجله علمی پ‍ژوهشی «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» حاصل تلاش و فعالیت چندین ساله برخی از اعضای محترم گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان است که در ابتدا و طی چندین شماره متوالی و منظم، تحت عنوان «مجله دانشکده علوم انسانی» و مشتمل بر مقالاتی در حوزه های فقه و حقوق، ادبیات و مدیریت انتشار می یافت اما بعداً با توجه به سیاست های جدید معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در راستای تخصصی کردن مجلات علمی کشور، این نشریه در دو حوزه فقه و مبانی حقوق اسلامی و حوزه مطالعات زبانی و بلاغی فارسی و البته به طور مجزا به فعالیت خود ادامه داد تا این که در سال 1389 موفق گردید از کمیسیون محترم نشریات علمی کشور وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری به درجه علمی ـ پژوهشی نایل گشته و تاکنون در این قالب، به فعالیت خود ادامه دهد. این مجله با توجه به رعایت استاندادهای مورد نظر کمیسیون نشریاتوزارت علوم و بر اساس رای شماره 36925/11/89 مورخ 08/08/1389 کمیسیون مذکور از اولین شماره دارای رتبه علمی ـ پژوهشی می باشد. این نشریه با توجه به تلاش سردبیر و اعضای محترم هیات تحریریه می کوشد با حفظ جایگاه علمی و پژوهشی مجله به صورت منظم نسبت به انتشار مقالات علمی و پژوهشی در حوزه فقه و حقوق اسلامی اقدام نماید.