مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی یک مجله  با دسترسی آزاد و بررسی دقیق و دوفصلنامه است. این مجله رسمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان است که در سال 1388 تأسیس شد و در ابتدا به صورت شش ماهه منتشر می شد، اما در حال حاضر فراوانی انتشار آن به صورت فصلی است. موضوع اصلی مجله حقوق و فقه اسلامی است. این مجله مقالات پژوهشی اصلی، ارتباطات کوتاه و نامه نگاری به سردبیر در زمینه های حقوق و فقه اسلامی می پذیرد. در سال 1389 از دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور رتبه علمی پژوهشی را دریافت کرد و در حال حاضر یکی از مجلات تایید شده و نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام می باشد.