دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، خرداد 1398 
اصل شفافیّت در معاملات دولتی

صفحه 37-64

10.22075/feqh.2019.17635.2021

فخرالدین ابوئیه؛ جواد کاشانی؛ امیر هوشنگ فتحی زاده


وضعیّت حقوقی «تعهّد تخییری»

صفحه 223-248

10.22075/feqh.2019.14968.1612

محمدمهدی عبدالله پور؛ احمد شمس؛ جمشید نور شرق


مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ

صفحه 249-278

10.22075/feqh.2019.16399.1825

حمیدرضا کلانتری؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ احمد حاجی ده آبادی