دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-370 
15. ماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص

صفحه 345-370

10.22075/feqh.2019.16151.1782

زهره نیک عمل؛ سید مصطفی محقق داماد؛ احمد باقری