موضوعات = تخصصی
تعداد مقالات: 62
1. ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 263-286

10.22075/feqh.2019.14583.1570

عباسعلی دارویی


2. ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-30

10.22075/feqh.2019.16222.1803

سیّدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داوود داداش نژاد دلشاد


3. ماهیّت «اطلاق مقامی» و ادلّه آن

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-84

10.22075/feqh.2018.15030.1622

محمد علی راغبی؛ طاهر رجبی النی


4. انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 84-114

10.22075/feqh.2019.14881.1592

محمدرضا رضوان طلب؛ مسعود جهاندوست دالنجان


5. بررسی فقهی حقوقی تصرّفات فاسخ عقد

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-138

10.22075/feqh.2019.16274.1805

بلال شاکری


6. تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-166

10.22075/feqh.2019.15236.1641

حسن شاه ملک پور؛ فریبرز حیدری


7. ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-194

10.22075/feqh.2019.14813.1583

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


8. وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 195-220

10.22075/feqh.2019.14506.1533

محمد صالحی مازندرانی؛ جواد سالمی


9. جرم انگاری بازدارنده در حمایت از زنان در سایه فقه و قانون

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-244

10.22075/feqh.2019.14500.1532

عسل عظیمیان؛ ابراهیم یاقوتی؛ باقر شاملو


10. ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 245-270

10.22075/feqh.2018.13963.1602

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد؛ ابراهیم تقی زاده


11. رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 271-288

10.22075/feqh.2019.16868.1891

مهدیه لطیف زاده؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری


12. ماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 345-370

10.22075/feqh.2019.16151.1782

زهره نیک عمل؛ سید مصطفی محقق داماد؛ احمد باقری


13. واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-36

10.22075/feqh.2018.13121.1332

محمد رسول آهنگران؛ امیر احمدی


14. اصل شفافیّت در معاملات دولتی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-64

10.22075/feqh.2019.17635.2021

فخرالدین ابوئیه؛ جواد کاشانی؛ امیر هوشنگ فتحی زاده


15. نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی ‌های نظری و تجربه‌ های عملی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-94

10.22075/feqh.2018.14315.1509

جلیل امیدی؛ مرتضی جوانمردی صاحب؛ ژیلا مرادپور


16. بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-120

10.22075/feqh.2019.16930.1906

غلامعباس ترکی هرچگانی؛ هوشنگ شامبیاتی؛ محسن رهامی


18. نقش قاعده «احسان» در نفی و ایجاب مسؤولیّت مدنی دولت

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 147-170

10.22075/feqh.2018.13543.1377

محمد دانش نهاد؛ ابوالفضل علیشاهی


19. انتساب قتل در حدوث مرگ مغزی و مجازات آن در فقه امامیّه

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 171-198

10.22075/feqh.2019.16434.1846

حمید ستوده؛ عبدالرضا فرهادیان


20. بررسی فقهی قلمرو اجرای تعزیر و تادیب کودک

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 199-222

10.22075/feqh.2018.13587.1387

ابوذر صانعی


21. وضعیّت حقوقی «تعهّد تخییری»

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 223-248

10.22075/feqh.2019.14968.1612

محمدمهدی عبدالله پور؛ احمد شمس؛ جمشید نور شرق


22. مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-278

10.22075/feqh.2019.16399.1825

حمیدرضا کلانتری؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ احمد حاجی ده آبادی


23. نقد و تحلیل دیدگاه رایج فقها درباره خمس مال قرضی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 279-300

10.22075/feqh.2018.13853.1425

محمد رضا کیخا؛ یوسف مرادی


24. چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 301-324

10.22075/feqh.2018.12249.1243

سید علی جبار گلباغی ماسوله