نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، گروه حقوق جزا

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه خوارزمی تهران (نویسنده مسئول)

10.22075/feqh.2021.23451.2872

چکیده

ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به مجازات را تنها از طریق دادگاه صالح جایز دانسته است. قانونگذار در موضوع قتل در فراش این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرره روایات است . به نظر می رسد با بازخوانی این روایات، بر می اید که در تمامی موارد ؛ نوعی تحقیق از موضوع لازم بوده و لسان واقعی روایات ناظر به لزوم مراجعه زوج قبل از اجرای حکم به حاکم می باشد. مضافا اینکه این ادعا با ادله اجتهادی از قبیل لزوم استیفا حدود توسط امام یا حاکم ، لزوم احراز اکراه و اجبار زوجه یا اجنبی ، تکلف در اثبات این موضوع و ارائه چهار شاهد عادل ، اصل عدم استحقاق قتل برای اجنبی، مشروط بودن جواز قتل و سواستفاده از این حکم نیز معاضدت می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal jurisprudential research on the necessity of referring to the ruler on the subject of Article 630 Islamic Penal Code"Rereading the narrative evidence of the murder sentence in Farash"

نویسندگان [English]

  • Majid Ghorchibaygi 1
  • A'zam Mahdavipour 1
  • Hossein Haji Hosseini 2

1 Kharazmi University

2 Kharazmi University

چکیده [English]

Article 12 of the Islamic Penal Code adopted in 1392 allows the sentence to be imposed only through a competent court. The legislator in the matter of murder in Farash has given the husband the right to kill his wife if he sees her with a stranger who is committing adultery without investigating the aspects of the matter and without referring to the ruler. The main reason for this regulation is narrations. It seems that by re-reading these narrations, it appears that in all cases; A kind of research on the subject is necessary and the real language of the narrations indicates the necessity of referring the couple to the ruler before executing the sentence. In addition, this claim is based on ijtihad arguments such as the necessity of the Imam or the ruler to perform the limits, the necessity of reluctance and coercion of the wife or a stranger, the task of proving this issue and presenting four just witnesses, the principle of not deserving murder for a stranger, conditional murder and abuse This sentence also helps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couple trial
  • murder on the couch
  • the principle of judicial punishment؛ Reading the narrations of murder in Farash