نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی/ دانشکده الهیات و معارف اسلامی/دانشگاه ایلام/ ایران

2 استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ایلام (نویسنده مسئول)

3 دانشیاردانشگاه ایلام

چکیده

مهمترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و اینکه شرکت سهامی عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است، میان فقهاء و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، بوجود می آید. وجود دارایی، شخصیت مستقل از دارایی، شخصیت سهامداران، وجود قوانین آمره ناظر بر نحوه اداره شرکت سهامی و تبعیّت سهامداران از رأی اکثریت، از مهمترین موانع پذیرش نظریه عقد بودن شرکت سهامی است. از نظر فقهای معاصر، از میان عقود و شرکت های فقهی، تنها شرکت عِنان و عقد مضاربه، بیشترین تقارب ساختاری را با شرکت سهامی دارند، امّا تاکید قانون تجارت بر انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان سهامداران، مشکل اصلی تطبیق این شرکت با عقد مضاربه و شرکت عِنان است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که از میان تمام این نظرات، پذیرش قول مضاربه ایی بودن شرکت سهامی بسیار دشوار است و هر چند تطبیق آن با شرکت عِنان ممکن است امّا پذیرش آن بعنوان یک عقد شراکت جدید و نوپا و مبتنی بر اصل صحت و آزادی انعقاد قرارداد های مشروع، به صواب نزدیکتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the nature of joint stock companies and its application in jurisprudential standards

نویسندگان [English]

  • sayeed abbas ahmadiyan 1
  • karim kokhaizadeh 2
  • abdoljabar zargosh nasab 3

1 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law / Faculty of Theology and Islamic Studies / ilam University / Iran

2 ilam

3 IlamUniversity

چکیده [English]

The most important jurisprudential challenge in relation to a joint stock company is to identify the nature and position of this company among jurisprudential companies, and whether a joint stock company is a contract or merely an organization formed for trading in shareholder group property is a difference of opinion among jurists and jurists. Even if the theory of a joint stock company is preferred, the problem of matching this company with jurisprudential companies arises. Existence of assets, personality independent of assets, personality of shareholders, existence of mandatory laws governing the management of a joint stock company and compliance of shareholders with the majority vote are the most important obstacles to accepting the theory of joint stock company. According to contemporary jurists, among the jurisprudential contracts and companies, only Annan and Mudaraba have the most structural convergence with a joint stock company, but the emphasis of the Commercial Code on the selection of board members from among shareholders is the main problem of adapting the company to Mudaraba and the company is Annan. Of all these views, it is very difficult to accept the promise of Mudaraba being a joint stock company, and although it may be applicable to Anan Company, but accepting it as a new and fledgling partnership based on the principle of correctness and freedom of concluding legitimate contracts, is correct. Is closer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint Stock Company
  • Annan Company
  • Mudaraba Contract؛
  • Commercial Law