نویسندگان

چکیده

حق دستدارمی یا دستارمی، تأسیسی عرفی است که اختصاص به مناطق شمال کشور داشته و خصوصاً در مازندران معمول و متداول است و با نام­های «کارافه» و «تبرتراشی» نیز خوانده می­شود. حق دستدارمی در این مناطق به عنوان یک عرف مسلّم، پذیرفته شده و معاملات راجع به آن بین مردم رایج است. دستدارمی از حقوق وابسته به اراضی و از تأسیساتی است که به طور مستقیم، متخّذ از عرف و عادت ناظر بر رابطه حقوقی مالک و زارع در زمین زراعی می­باشد. این مفهوم عرفی در برخی قوانین به طور صریح یا ضمنی مورد شناسایی و تأیید قرار گرفته است و در رویه قضایی نیز آرای متعددی در تأیید آن می­توان یافت. از نظر ماهوی دستدارمی حقی است مالی که شباهت زیادی با حق کسب یا پیشه یا تجارت در اماکن تجاری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nature and effects of dastarmi

چکیده [English]

“Dastarmy” or “Dastdarmi Right” is a common law which is belonged to the Northern region of Iran And particularly has been common in Mazandaran, and is also called “Karafe”  and “Tabartarashi”. “Dastdarmy right” is accepted in these areas as a certain norm and transactions relating to it is common between people. “Dastdarmy” is in group of land dependent laws and is directly taken from the norm and custom which controls the relationship of landlord and farmer in agricultural land. This common concept has been recognized and confirmed in some rules explicitly or implicitly, and also there are several votes in Judicial  procedure which confirm it. From Material View Dastdarmy is a financial right which is Very similar to the right of business or profession or trade in commercial places.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dastdarami
  • Karafe
  • common law
  • goodwill
  • Tenancy Right