سردبیر


حمید مسجدسرائی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیر مسئول


عظیم حمزئیان دانشیار فلسفه اسلامی دانشگاه سمنان

فلسفه اسلامی / فلسفه غرب

 • ahamzeiansemnan.ac.ir

مدیر داخلی


علی برهانی کارشناس دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

برق-الکترونیک، مدیریت

 • feqhsemnan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد ابوعطا دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان

حقوق خصوصی

 • abouata_myahoo.com

اعضای هیات تحریریه


جلیل امیدی استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

حقوق جزا و جرمشناسی

 • jalilomidiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی‌اکبر ایزدی‌فرد استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • ali85akbaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


احمد باقری استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • bagheriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مصطفی جبّاری دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

فقه و حقوق اسلامی

 • m.jabbari38yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حمید مسجدسرائی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • h_masjedsaraiesemnan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین مهرپور استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خصوصی

 • fegh9gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


یوسف عناد زامل العایدی استاد، جامعه شناسی حقوق، دانشگاه واسط، بغداد، عراق.

جامعه شناسی حقوق

 • dryousifinadgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


الدکتور نبیل عبد شعیبث المیاحی گروه حقوق، دانشگاه اهل بیت؛ عراق.

القانون

 • nabeel0110yahoo.com

ویراستار ارشد


حمید مسجدسرائی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

فقه و مبانی حقوق اسلامی

ویراستار انگلیسی


جعفر سلمان زاده دانشیار فقه و حقوق خصوصی دانشگاه محقق اردبیلی،

فقه و حقوق خصوصی

 • salmanzadeh1363gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عبدالعزیز ساشادینا استاد مطالعات اسلامی، دانشگاه ویرجینیا پاکستان

مطالعات اسلامی

 • fegh88gmail.com