سردبیر


حمید مسجدسرائی دانشیار دانشگاه سمنان

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • h_masjedsaraiesemnan.ac.ir

مدیر مسئول


عظیم حمزئیان دانشیار دانشگاه سمنان

فلسفه

 • ahamzeiansemnan.ac.ir

مدیر داخلی


علی برهانی کارشناس دانشگاه سمنان

برق-الکترونیک

 • feqhsemnan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد ابوعطا دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان

حقوق خصوصی

 • abouata_myahoo.com

اعضای هیات تحریریه


جلیل امیدی استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

حقوق جزا و جرمشناسی

 • jalilomidiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی‌اکبر ایزدی‌فرد استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • ali85akbaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


احمد باقری استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • bagheriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مصطفی جبّاری دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

 • m.jabbari38yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حمید مسجدسرائی دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • h_masjedsaraiesemnan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین مهرپور استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خصوصی

 • fegh9gmail.com

ویراستار ارشد


حمید مسجدسرائی دانشیار دانشگاه سمنان

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • h_masjedsaraiesemnan.ac.ir

ویراستار انگلیسی


جعفر سلمان زاده دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

فقه و حقوق خصوصی

 • salmanzadeh1363gmail.com

ویراستار انگلیسی


سحر کریم نیا پژوهشگر

دکترای حقوق جزا و جرمشناسی

مشاور


رحمان معرفت استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان

 • rmarefatsemnan.ac.ir