نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 گروه حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران(نویسنده مسؤول)

3 گروه حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران

4 گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

براساس اصل اقتضاء تعقیب کیفری، دادستان می ‌تواند به سنجش امر تعقیب پرداخته از تعقیب متهم، خودداری کند؛ در این صورت جایگزین‌ های تعقیب کیفری را به کار خواهد گرفت. جایگزین ‌های تعقیب کیفری تدابیری هستند که دادستان ضمن انصراف از تعقیب کیفری، از آنها جهت اصلاح متهم و رعایت حقوق بزه‌ دیده کمک خواهدگرفت. در سال 1392 در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، صرفاً مصادیقی از جایگزین‌ های تعقیب کیفری همچون تعلیق و تعویق تعقیب، بایگانی پرونده و میانجی‌گری پیش ‌بینی شد. در نظام حقوقی انگلستان، سرویس دادستانی سلطنتی، تعقیب را شروع نخواهد کرد مگر اینکه وجود دو معیار ادله کافی و منفعت عمومی را احراز کند. در این نظام، در فرض عدم تعقیب، جایگزین‌ های متعدد تعقیب کیفری پیش ‌بینی شده ‌‌اند.
در این مقاله در‌صدد بررسی جایگزین‌ های تعقیب کیفری در هر دو نظام حقوقی هستیم و اینکه چه وجوه افتراق و اشتراکی در آنها وجود دارد؟ آیا امکان بهره‌ برداری جایگزین ‌های تعقیب نظام کیفری انگلستان در نظام کیفری ایران وجود دارد ؟ یافته ‌های این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده حکایت از آن دارد که با توجه به ظرفیت نظام کیفری ایران و در صورت وجود زیرساخت ‌های لازم، امکان بهره ‌برداری از جایگزین ‌های تعقیب انگلستان در ایران وجود دارد. مضافاً در جایگزین هایی همچون میانجی گری، ترک و تعلیق تعقیب، مشابهت؛ و در اخطار ساده و مشروط بزرگسالان و جوانان، توبیخ و هشدار نهایی، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام تفاوتهایی در هر دو نظام وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Alternatives to Criminal Prosecution (A Comparative Study of Iranian and British Law) Abstract

نویسندگان [English]

  • Mehdi Tavili 1
  • Mehdi Sheidaian 2
  • Seyed Mahmoud Mirkhalili 3
  • Shahrdad Darabi 4

1 Mehdi Tavili, Department Of Criminal Law And Criminology , Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Mehdi Sheidaian. Department Of Law, University Of Tehran (Farabi Campus), Qom, Iran (Corresponding Author)

3 Seyyed Mahmoud Mirkhalili, Department Of Law, University Of Tehran (Farabi Campus), Qom, Iran

4 Shahrdad Darabi, Department Of Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

چکیده [English]

According to the principle of necessity of criminal prosecution, the prosecutor can assess the prosecution and refuse to prosecute the accused; In this case, it will use alternatives to criminal prosecution. Alternatives to criminal prosecution are measures in which the prosecutor, while refraining from criminal prosecution, uses them to correct the accused and respect the rights of the victim. In 1392, the Code of Criminal Procedure of Iran provided only examples of alternatives to criminal prosecution, such as suspension and adjournment of prosecution, case filing and mediation. In the English legal system, the Royal Prosecutor's Office will not initiate prosecution unless there are two criteria of sufficient evidence and public interest. In this system, assuming no prosecution, several alternatives to criminal prosecution are envisaged.
In this article, we seek to examine the alternatives to criminal prosecution in both legal systems and what are the differences and commonalities between them? Is it possible to use alternatives to prosecute the British penal system in the Iranian penal system? The findings of this study, which are written in a descriptive-analytical method, indicate that due to the capacity of the Iranian penal system and the existence of the necessary infrastructure, it is possible to use alternatives to the British pursuit in Iran. In alternatives such as mediation, withdrawal and suspension of prosecution, similarity; And there are differences between the two systems in the simple and conditional warning of adults and young people, the final reprimand and admission, the admission of delinquency and the accusation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosecution Alternatives
  • Expediency Principle
  • Prosecution
  • Police
  • Iran
  • United Kingdom