دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1400 
7. آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی

صفحه 153-176

10.22075/feqh.2021.23764.2920

علی اکبر جعفری ندوشن؛ مرتضی صمدی؛ علی مختاری چهاربری