بررسی فقهی- حقوقی موارد دفاع شرکت های هواپیمایی در دعاوی سوانح هوایی (کنوانسیون ورشو - مونترال)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22075/feqh.2020.19677.2324

چکیده

طبق بند 1 ماده 20 کنوانسیون ورشو-مونترال در صورتی که متصدی ثابت کند که خود وی و عاملینش "کلیه تدابیر لازم" را بمنظور جلوگیری از خسارت اتخاذ کرده اند یا اینکه اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او ممکن نبوده است؛ مسئول نخواهد بود. بر اساس این ماده متصدی از حق دفاع کامل در برابر هر ادعای دارد. بنابراین اگر وی ثابت کند؛ همه اقدامات لازم را اندیشده مسئول نخواهد بود. این ماده درباره آسیب، مرگ و تاخیر مسافر و نیز هرگونه صدمه و تاخیر در رابطه با بار کاربرد دارد. از طرفی مطابق ماده 21 «هر گاه متصدی حمل و نقل ثابت کند که خسارت وارده معمول خطای شخص خسارت دیده است دادگاه می تواند طبق مفاد قانون خود متصدی حمل و نقل را کلاً یا جزئاً از مسئولیت مبری سازد.» دفاعیات مندرج در مواد 20 و 21 کنوانسیون قابل طرح و بررسی در فقه نیز هست بطوریکه ضمان تعدی و تفریط و قاعده اقدام در لسان فقها و تفاسیر حقوقدان ها قابل انطباق با دو گزاره فوق می باشد. نویسنده بر آن است تا در این مقاله به تبیین این مساله بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Juridical-Legal studies of Airlines' Defenses in Air Accidents (Warsaw-Montreal Convention)

نویسنده [English]

  • Jafar Salman Zadeh
Assistant Professor of Jurisprudence and Private Law, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Article 20 (1) of the Warsaw-Montreal Convention shall not be liable if the official proves that he and his agents have taken "all necessary measures" to prevent harm or that such measures have not been possible for him and his agents. . According to this article, the official has the right to full defense against any claim. Therefore, if he proves that, he will not be responsible for all the necessary actions. It applies to injury, death and delay of a passenger, as well as any damage or delay in connection with cargo. On the other hand, in accordance with Article 21, "Whenever the freight forwarder proves that the damage suffered is a personal error, the court may, in accordance with the provisions of its law, declare the freight carrier wholly or partially liable." 21 The Convention can also be considered in jurisprudence so that the breach of the jurisprudence and the rule of law in the jurisprudence and the interpretations of the jurisprudence are compatible with the above two propositions. The author intends to explain this issue in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operator's Defense Cases
  • Air Transport
  • Air Accident
  • jurisprudence
  • Warsaw-Montreal Convention