نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان؛ رشت، ایران

2 کارشناسی ارشد از گروه آموزشی حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان؛ رشت، ایران

چکیده

با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقاً جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساساً وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده نیز محلّ تأمل است؛ لذا طرح بحث طریقیّت ادلّه اثبات در جرائم جنسی علیرغم دیدگاه مشهور فقهی مبنی بر موضوعیّت داشتن ادلّه مذکور، مدخلی برای خروج از این بحران تقنینی است؛ همچنین نظریه ابوحنیفه مبنی بر عدم تصوّر ارتکاب زنا بدون وجود مزنیٌ بها در میان فقهای اهل سنّت نیز مجالی برای طرح دیدگاه فقه مقارن است که مصداقی از تضارب آراء می باشد و در نهایت، طالبان علم را به نظریه صواب رهنمون خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hesitation in the authenticity and credibility of Confessions to Sexual Crimes

نویسندگان [English]

  • Hasan SHahmalekpour 1
  • fariborz heidari 2

1 Assistant Professor Guilan University, Rasht, Iran

2 Masters of Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

By confessing the perpetrator to commit a crime with a certain person (In adultery or sodomy) exactly another crime is posed as Qazf. On the other hand, if one does not confess to commit adultery or sodomy, Basically, the occurrence of a double crime of adultery or sodomy will remain in patent ambiguity. Hence, the validity and credibility of confessions in sexual crimes have some problems in the judicious definition that the legislator did in 2013. Therefore, the discussion of the issue of proving evidence in sexual crimes, despite the well-known jurisprudential point of view of the importance of having this evidence, is an entry to exit from this legislative crisis Also, Abu Hanifa's theory that no adultery is carried out without victim that among the Sunni jurists is also an opportunity to present different views in the analogous jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adultery
  • Confession
  • Sexual crimes
  • substantiation reasons
  • Authenticity of confession
  • Religious reasons
  • Sodomy
- آخوندی، محمود (۱۳۹۴)، آیین دادرسی کیفری، ج3، تهران: دوراندیشان‏‫.
- ابن ادریس حلّی، محمد بن منصور (1409ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج3، قم: موسسه النشر الاسلامی.
- ابن برّاج طرابلسی، قاضى عبدالعزیز (1406ق)، المهذّب، ج2، قم: مؤسسه النشر السلامی.
- ابن حمزه طوسی، محمد بن علی بن حمزه (1418ق)، الوسیله إلی نیل الفضیله، قم: کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی(ره).
- ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد (1415ق)، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج2، بیروت: دار الفکر.
- ابن قدامه، موفق الدین عبد الله بن أحمد (بی تا)، المغنی، ج9و10، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن قدامه، موفق الدین عبد الله بن أحمد (بی تا)، ال‍کافی فی فقه الامام احمد بن حنبل، ج4، بیروت: دار الکتب العلمیه.
- اردبیلی(محقّق)، احمد بن محمد (1403ق)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان، ج13، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- البهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن إدریس (1418ق)، کشاف القناع عن متن الإقناع، ج6، بیروت: دار الکتب العلمیه.
- بیهقی، ابوبکر محمد بن حسن (بی تا)، السنن الکبری، ج8، بیروت: دار الفکر.
- جبعی عاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1413ق)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج14، قم: مؤسسه معارف اسلامی.
- جبعی عاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1410ق)، الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج6و9، قم: داوری.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج1، تهران: گنج دانش.
- جعفری، مجتبی (1395)، قلمرو حجیّت اقرار در قانون مجازات اسلامی (مصوّب 1392)، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 15، 131-146.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن (بی تا)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج16و18، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- حلّی(علّامه)، حسن بن یوسف بن مطهّر (1413ق)، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج9،  قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- حلّی(علّامه)، حسن بن یوسف بن مطهّر (1413ق)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج3، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- حلّی(علّامه)، حسن بن یوسف بن مطهّر (1410ق)، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، ج2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- حلّى(فخر المحقّقین)، محمد بن حسن بن یوسف (1387ق)، ‌إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج4، قم: اسماعیلیان‌.
- حلّی(محقّق حلّی)، نجم الدین جعفر بن حسن (1409ق)، شرائع‌ الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، تهران: استقلال.
- خمینی(امام)، سید روح الله (1404ق)، تحریر الوسیله، ج2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- خوانساری، سید احمد (1405ق)، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج7، تهران: صدق.
- خوئی، سید ابوالقاسم (1428ق)، مبانی تکمله المنهاج، ج41، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی(ره).
- الزحیلی، وهبه بن مصطفى (بی تا)، الفقه الإسلامی و أدلّته، ج6، دمشق: دار الفکر.
- السرخسی، شمس الدین (1406ق)، المبسوط، ج9، بیروت: دار المعرفه.
- الشوکانی، محمد بن علی بن محمد بن عبد الله (1973م)، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ج7، بیروت: دار الجلیل.
- طوسی(شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (بی تا)، النهایه فی مجرّد الفقه‌ و الفتاوی، بیروت: دار الأندلس.
- طوسی(شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، ج8، تهران: مرتضوی.
- عاملی(شهید اول)، محمد بن مکّی (1411ق)، اللّمعه الدّمشقیه فی فقه الامامیه، قم: دار الفکر.
- فاضل لنکرانی، محمد (1425ق)، القواعد الفقهیه، ج1، قم: اعتماد.
- القرافی، أبو العباس (1994م)، الذخیره، ج12، بیروت: دار العرب الاسلامی.
- الکاسانی، علاء الدین (1409ق)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج7، پاکستان: المکتبه الحبیبیه.
- موسوی بجنوردی، سید حسن (1419ق)، القواعد الفقهیه، ج3، قم: الهادی.
- مفید(شیخ مفید)، محمد بن محمد بن نعمان (1410ق)، المقنعه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- مکارم شیرازی، ناصر (1418ق)، القواعد الفقهیه،ج1و2، قم: مدرسه امام امیرالمومنین(ع).
- منتظری نجف آبادی، حسینعلی (بی تا)، کتاب الحدود، ج1، قم: دار الفکر.
- نراقی، ملّا احمد (1417 ق)، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمّات مسائل الحلال و الحرام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- نجفی(صاحب جواهر)، محمدحسن (1374)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج35و41، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
- النووی، محیی الدین یحیى بن شرف (بی تا)، روضه الطالبین و عمده المفتین، ج7، بیروت: دار الکتب العلمیه.