نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

خشونت به ویژه در بعد پنهان آن، هنوز از پیچیده ترین معضلات زندگی خصوصی و اجتماعی زنان است که علی رغم بالا رفتن سطح تعلیمات دانشگاهی، افزایش افراد تحصیل کرده و پیشرفت تمدّن و تکنولوژی نه تنها از میزان آن کاسته نشده است، بلکه با اشکال نوین بروز می کند. سؤال این است که آیا تساهل در مواجهه با این پدیده، ریشه درتأییدات فقهی و دینی داشته و یا برداشت های عرفی که ارتباطی با اصل دین ندارند، قرن ها بر تعالیم اصلی دینی سایه گسترده اند؟

زنان چه در حوزه های خصوصی و چه در اجتماع، در معرض انواع خشونت هستند و شاید همین احساس ترس و عدم امنیّت، نه تنها یک فشار روانی، بلکه زمینه ساز عدم پیشرفت واقعی زنان در فعالیّت های اجتماعی آنان است.

در سطوح مختلف اجتماعی با رویکرد توجیهی نسبت به برخی از انواع خشونت روبرو می شویم که ناشی از نفوذ فرهنگی بوده، و با تمسّک به فقه به تضییع حقوق زنان می پردازد و در نتیجه، در قوانین نیز به تبعیّت از فقه، اقدام مؤثّر پیشگیرانه صورت نگرفته است؛ حال آن که با فقه پویا و اجتهاد متناسب در زمان می توان از چنین برداشت هایی برحذر ماند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A deterrent crime in protecting women in the shadow of jurisprudence and law

نویسندگان [English]

  • Asal Azimian 1
  • Ebrahim Yaghouty 2
  • Bagher SHamloo 3

1 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University of Shahroud, Shahroud, Iran

2 Assistant Professor of Jurisprudence and Islamic Law Islamic Azad University of Central Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Violence, especially in its hidden dimension, is still one of the most complicated problems of women's social and private life, which, despite the increase in the level of university education, the increase of educated people and the advancement of civilization and technology, not only does not diminish it, but is also reflected in new forms. Whether tolerance in the face of this phenomenon is rooted in jurisprudence and religious beliefs, or conventional interpretations that do not relate to the principle of religion, have been shadowing for centuries on the main religious doctrines.
Women, both in the private sphere and in the community, are exposed to various kinds of violence, and this same sense of fear and security can not only be a psychological stress but also a reason for the lack of real progress of women in social activities.
At various social levels, we are faced with a rational approach to some kinds of violence that results from the cultural influence that confronts jurisprudence with the violation of women's rights. Consequently, in law, there is no effective preventive action against jurisprudence, while with Such a perception can be avoided when it comes to time and time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudential developments
  • violence against women
  • social developments
  • protection
  • Inhibitor
  • forced married
  • Iran
- آئینه وند، صادق (1385)، تاریخ سیاسی اسلام، تهران: مرکز فرهنگی علّامه طباطبائی.
- آئینه وند، صادق (1389)، منع خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه وحقوق، فقه و سیاست، 5، 88-65.
- اتکینسون، اسمیت (1393)، روانشناسی خشونت، ترجمه محمدتقی براهنی و بهروز بیرشک، تهران : رشد .
- السیواسی، کمال الدین محمد بن عبدالواحد (بی تا)، شرح فتح القدیر، ج5، بیروت: دار الفکر.
- بخاری، برهان الدین احمد بن محمود (1424ق)، المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی، ج3، بیروت: دار الکتب العلمیّه.
- بسامی، مسعود؛ پاشایی، طاهره (1389)، ختنه زنان از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی، فقه پزشکی، 5-6، 171-193.
- برنهابوری، نظام الدین و جماعه من علماء الهند (1411ق)، الفتاوی الهندیّه،ج5، بیروت: دار الفکر.
- بی‌زارگیتی، آزاده (1393)، نقش دوگانه مدیران دولتی در پیشرفت زنان، برگرفته از کانون زنان ایرانی، www.irwomen.info.
- پرفیت، آلن (1378)، پاسخ هایی به خشونت، ترجمه مرتضی محسنی، تهران: گنج دانش.
- پزشک زاد، ایرج (2008م)، مروری در تاریخ مشروطیّت ایران، نهضت مقاومت ملّی.
- پیرنیا، حسن (1362)، تاریخ ایران باستان، تهران: دنیای کتاب.
- تبریزى، میرزا جواد (بی تا)، استفتاءات جدید، ج1، قم: سرور.
- جبعی عاملی(شهیدثانی)، زین الدین بن علی (1413ق)، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج13، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیّه.
- حلّى(علّامه)، حسن بن یوسف (1414ق)، تذکره الفقهاء، ج14، قم: مؤسسه آل البیت (ع).
- حلّى(علّامه)، حسن بن یوسف (1420ق)، تحریر الأحکام الشرعیّه علی مذهب الامامیّه، قم: مؤسسه امام صادق (ع).
- حلّی(محقّق)، جعفر بن حسن (1408ق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،  ج4، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
- خمینى(امام)، سیّد روح الله (1422ق)، استفتاءات، ج3، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- روحانی، سیّد محمدصادق (1412ق)، فقه الصّادق علیه السلام، ج22، قم: دار الکتاب- مدرسه امام صادق علیه السلام.
- سبحانی، جعفر (1422ق)، سلسله المسائل الفقهیّه، ج13، قم: مؤسسه الامام الصادق(ع).
- سعدی شیرازی، مصلح الدین (1373)، گلستان، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: ققنوس.
- طوسى(شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (1407‍ق)، الخلاف، ج4، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- فیاض، محمداسحاق (1393)، رساله توضیح المسائل، کابل: دفتر معظمٌ له، نمایندگی کابل.
- کابلی، قربان علی (1393)، رساله توضیح المسائل، قم: دار النشر اسلام.
- کاسانی، علاءالدین ابوبکر بن مسعود (1406ق)، بدائع الصنائع، ج9، بیروت: دار الکتب العلمیّه.
-کلانتری، کیومرث؛ زارعی، محمد (1389)، قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظرفقه جزایی و حقوق کیفری)، مطالعات فقه وحقوق اسلامی، 2، 133-152.
- کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق)، اصول کافی، ج4، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
- گلایری ، علی (1387)، اسلام و مسئله ضرب زن، رواق اندیشه، 27، 125-136 .
- گلزار، حنیف رضا (1390)، جنبش های مانی و مزدک؛ ریشه ها، اندیشه ها و پیامد ها، مجله فرهنگ و هنر، 249و250، 80- 97.
- مدرّسی، محمدتقی (1382)، احکام الاسلام منتخب احکام العبادات و المعاملات، تهران: دار محبّی الحسین (ع).
- المرغینانی، برهان الدین (991)، الهدایه شرح البدایه، ج1، بیروت: المکتبه الاسلامیه.
- مغنیه، محمدجواد (1421ق)، الفقه على المذاهب الخمسه، ج2، بیروت: دار الجواد.
- مکارم شیرازی، ناصر (1427ق)، الفتاوی الجدیده، ج3، قم: مدرسه امام امیرالمومنین (ع).
- ملاخسرو، محمد بن فرامرز (بی تا)، درر الاحکام فی شرح  غرر الاحکام، ج1، بیروت: دار احیاء الکتب العربیّه.
- موسوی بجنوردی، سیّد محمد (1393)، خشونت نسبت به زنان از منظر دین، مرکز پژوهش های ایرانی اسلامی، 27، 103-110.
- مولاوردی، شهیندخت (1385)، کالبدشکافی خشونت علیه زنان، تهران: حقوقدانان.
- نجفى(صاحب جواهر)، محمدحسن (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج29 و 31، بیروت: دار إحیاء التراث العربیّه. 
Arts. 1-4, Declaration on the Elimination of Violence against Women
Clifton , jon ,News.gallup.com ,20 March 2017 .
Fiftin years of the united natios of special rapporteur on violence against women, itscauses and consequences .