نویسندگان

چکیده

برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب عقلانی مزبور و این که دیه از احکام امضائی و طریقی برای جبران خسارت است و موضوعیت ندارد و نیز از آنجا که با پیشرفت های علوم پزشکی جبران آسیب های بدنی با اعاده وضع به حالت سابق یا جبران مثلی در مواردی میسر شده است امروزه بهتر است عامل صدمه را ملزم به آن نمود که با روشهای درمانی و یا از طریق اعضا و جوارح مصنوعی و جایگزین، آسیب‌دیده را به نزدیک ترین وضعیت پیش از آسیب برگرداند. بر این اساس، جبران هزینه‌های درمان و خسارات مازاد بر دیه ضرورت دارد و البته جمع میان دیه و درمان ممکن نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical analysis of the blood money based on rational arrangement of methods of compensation

چکیده [English]

To compensate the financial damages three methods are conceivable based on rational arrangement: restoring the former state, delivery of the something identical, payment of price. Since the first and second remedies are not possible as to bodily injuries, the civil liability law passed in 1339 adopted the third method and delegated assessment of damages to the courts. Nowadays the same solution was accepted in the penal code passed in 1392 under the blood money. according to the aforementioned  rational arrangement and that blood money is a confirmatory law and a way for compensation and does not matter by itself and with regard to advances in medical sciences resulting to the possibility of compensation for bodily injuries through restoring the former state or delivery of the something identical, today  it is better to binding the agent of loss to returning the injured person to the Nearest situation before the injury by treatments or artificial body organs. according to this, it is necessary to compensate  the costs of treatment In addition to blood money and of course it is impossible to claiming both of the blood money and treatment.

Key words:

کلیدواژه‌ها [English]

  • bodily injury
  • blood money
  • rational Arrangement of compensation
  • medical expenses
  • losses in excess of blood money