دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395 
7. ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه

صفحه 147-174

10.22075/feqh.2017.1962

حامد خسروی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ قدرت الله نیازی


9. تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 201-224

10.22075/feqh.2017.1964

کاوس روحی برندق؛ منصوره فصیح؛ محمدامین کیخا فرزانه


11. تأمّلی در تفکیک مِلک، حقّ و حکم در فقه امامیّه

صفحه 247-274

10.22075/feqh.2017.1966

عباس کریمی؛ هادی شعبانی کندسری؛ حسن اسکندری