نویسندگان

چکیده

منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می‌تواند دالّ بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می‌نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه‌ای اجتناب‌ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal study of the status and importance of the council's judgment judicial justice

چکیده [English]

The position of judge is very important because of the fact that Islam and holy legislator has special attention to protect the rights and dignity of people. Nowadays; with the increasing development of human societies and the extent and evolution of the legal relations between individuals and the necessity of a fair judicial approach, of course, the judiciary has called a major challenge. Open more than ever, communities, development of legal relations, development of the Internet and e-commerce in the area of ​​private law, as well as personal and social growth of organized crimes and deep connection with the community in the sphere of criminal law issues, the need to look deeper than the judicial institution requires. It seems that one way to achieve this important institution "number of judges" in the legal texts of the joint or joint judgment or judgments in judicial interpretation of the council, in which a group of judges "single issue" to review and after consultation with each other, all or most of their "unified command" to the composition.


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • judgment
  • judge number
  • E-commerce
  • a joint judgment