دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، بهار 1395 
1. بررسی فقهی قتل در فضای مجازی

صفحه 7-34

10.22075/feqh.2017.1946

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


4. ماهیّت علم قاضی

صفحه 91-112

10.22075/feqh.2017.1949

محمدرضا داداشی؛ زهرا فیض


6. بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث

صفحه 147-172

10.22075/feqh.2017.1951

رضا سکوتی نسیمی؛ سیدمحمد تقی علوی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی