نویسنده

چکیده

یکی از موضوعاتی  که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند.  ماهیت و انگیزه درگیری­های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری­ها هم سیاسی است. این درگیری­ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه­حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری  ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Doctrine confronting with 'rebellion' in Islamic Law and its reflection in the Iranian Penal Code 1370 & 1392

چکیده [English]

One of the issues that have been discussed in detail in Islamic law, how to resolve disputes in cases where both sides are Muslim. The main argument of this paper is to investigate cases in which a group of Muslims are having challenges with Islamic rule and the nature and motivation is political conflict. These conflicts are examined with the title of 'rebellion' and confronting with it under the "jihad against the rebellions". The hypothesis of this study is that: Doctrine deals with internal political conflicts in the Muslim rebellion and the solution that is predicted based on the brotherhood of all Muslims, peace, tolerance and human rights. The result is that the Iranian penal policy in this field is obviously different from the discourse of Islamic law. Despite the positive changes in the Penal Code of 1392, but no progress has been made in accordance with Islamic criminal policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rebellion
  • Islamic law
  • internal conflict
  • war with rebels