دوره و شماره: دوره 15، شماره 31، مرداد 1402 
پیشگیری رشد مدار از جرائم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی

صفحه 271-296

10.22075/feqh.2021.24766.3051

روح اله دهقانی؛ مهدی شیدائیان آرانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی