نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه حقوق و الهیات، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Third-party protection through the relative nullity in bankrupt merchant contracts

نویسندگان [English]

  • Mostafa Elsan 1
  • Abdorrahim Moradi 2
  • Mahdi Isari 2

1 Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University

2 Department of Law and Theology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Bankruptcy judgment has the greatest effect on the trader's transactions before and after the date of stop of payment, Article 423 of the Commercial Code adopted in 1311 has annulled the legal actions of the trader in case of reduction or restriction of his property. The basis for the invalidity of these legal acts after the date of cessation is the prohibition of the trader from making a transaction with the intention of evading the payment of creditors' debts, which is rooted in public order. According to the provisions of the Bankruptcy Law in Articles 418, 423, and 557 of the Commercial Code and the legal doctrine and jurisprudence, it can be found that some transactions of the trader after the date of cessation are relatively void; That is, the transaction between the two parties is valid; But it cannot be relied on against creditors and can be revoked. Others, as mentioned in Article 557 of the Commercial Code, are absolutely invalid. In this article, while explaining the rules for recognizing relative and absolute invalidity in the transactions of a bankrupt trader and the different dimensions of these rules, the consequences of each of these institutions in relation to the trader with the parties to the transaction and their relationship with creditors are tried. In particular, third parties should be investigated during and after the liquidation, and the effect of the invalidity of the transactions of the bankrupt trader shall be considered limited to both parties to the contract and the third party shall be protected from the adverse effects of these transactions in good faith.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • Stop of Payment
  • Contract
  • Absolute Nullity
  • Relative Nullity
- احمدی واستانی، عبدالغنی (1341)، معاملات ورشکسته، مجله کانون وکلا، 80، 117-141.
- اسکینی، ربیعا (1387)، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چ11، تهران: سمت.
- افتخار جهرمی، گودرز؛ السان، مصطفی (1399)، آئین دادرسی مدنی، ج3، تهران: میزان.
- انوری‌پور، محسن (1345)، ورشکستگی در حقوق ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
- بحرانی، یوسف بن احمد (1405ق)، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج20، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- تفرشی، محمدعیسی (1376)، اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون، مدرس علوم انسانی، 5، 54-74.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1381)، دایره المعارف علوم اسلامی قضایی، ج1، چ3، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج5، چ3، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388)، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج1، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- حلّی(علامه)، حسن بن یوسف (بی ‌تا)، تذکره الفقهاء، ج2، قم: مؤسسه آل البیت(ع).
- خمینی‌(امام)، سید روح ‌الله (1375)، تحریر الوسیله، ج2، ترجمه: علی اسلامی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- رحیمی، موسی؛ رحیمی دهسوری، رضا (1396)، حسن نیّت در قراردادها (با رویکرد فقهی)، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
- روشن، محمد؛ مظفّری، مصطفی (1389)، بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن، مطالعات حقوق خصوصی، 13، 71-89.
- سجادی، مهدی؛ امساکی، نوید (1400)، رویکرد شناسی فقهی تقدّم اسناد رسمی بر عادی در نظام مسائل قضای اسلامی (پیشنهاد اصلاحیه قانون ثبت اسناد)، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 25، 289–311.
- سکوتی نسیمی، رضا (1396)، شرط نتیجه و وضعیّت فقهی- حقوقی معاملات معارض با آن، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 16، 219-246.
- شعاریان، ابراهیم (1395)، حقوق تعهّدات؛ مطالعه تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین المللی، چ2، تهران: شهر دانش.
- شهیدی، مهدی (1380)، اصول قراردادها و تعهّدات، حقوق مدنی، ج2، چ2، تهران: مجد.
- صقری، محمد (1376)، حقوق بازرگانی و ورشکستگی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- عرفانی، محمود (1384)، حقوق تجارت(ورشکستگی و تصفیه)، چ3، تهران: میزان.
- کاتوزیان، ناصر (1387)، قواعد عمومی قراردادها، ج5، تهران: بهنشر.
- کاویانی، کورش (1395)، حقوق ورشکستگی، تهران: میزان.
- کاویانی، کورش؛ فرزانه، جاوید (1393)، مقایسه اثر توقّف بر معاملات ورشکسته در حقوق ایران با راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال، مجله دانش و پژوهش حقوقی، 6، 99-140.
- محسنی، سعید و قبولی درافشان، سید محمدمهدی (1389)، مفهوم و آثار بطلان نسبی، مجله دانش و توسعه، 33، 245-270.
- محقّق‌داماد، مصطفی؛ اسلامی، مریم (1389)، بررسی احکام حجر و ورشکستگی در فقه و حقوق اسلامی، نامه الهیّات، 10، 117-128.
- نجفی(صاحب جواهر)، محمدحسن (1362ش)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج2، چ25، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- هرت، الیور، (1385)، رویکردهای مختلف به ورشکستگی، ترجمه: کورش کاویانی، کورش و شاهین شامی اقدم، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، 40 و41، 73-90.