دوره و شماره: دوره 14، شماره 26، بهار 1401 (بهار سال 1401) 
5. مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت

صفحه 121-144

10.22075/feqh.2019.18171.2105

بیژن حاجی عزیزی؛ محمد مولودی؛ مهدی شهباز محمدی


6. تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین

صفحه 145-168

10.22075/feqh.2021.22919.2812

صادق طهوری (نوروزی)؛ عباس یعقوب زاده مجرد


13. بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک ‌های غیر دولتی

صفحه 359-386

10.22075/feqh.2021.24960.3074

زینب نوابی مقدم؛ علی زارع؛ احمد یوسفی صادقلو؛ جعفر جمالی