مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه بو علی سینا همدان

2 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه همدان (نویسنده مسئول)

3 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا-همدان

10.22075/feqh.2019.18171.2105

چکیده

ضمانت از میت را قانون مدنی و عموم فقهای اسلامی‌پذیرفته‌اند، لکن اختلاف‌نظرهایی نیز وجود دارد، گروهی مرگ را پایان ذمه می‌دانند، اما عده‌ای اعتقاد به بقای ذمه پس از مرگ دارند و روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است، با توجه به مناقشات وارده بر این نظریهها، بررسی این موضوع که ضمانت از میت بر چه اساس و تحلیلی استواراست ضروری می‌باشد. همچنین در خصوص ماهیت ضمانت از میت نیز در فقه و حقوق موضوعه اختلاف‌نظر وجود دارد و قاطبه مذاهب اسلامی و عده‌ای از حقوقدانان آن را ضمان حقیقی دانسته‌اند. لکن پاره‌ای آن‌ را تحت عناوینی چون حواله، ضمان به شرط برائت اصیل، استدعاءاتلاف مال به‌عوض و تبدیل تعهد بررسی نمود‌ه‌اند. از طرفی وجود مضمون‌عنه بنابر نظرمشهور فقهای اسلامی، از شرائط تحقق ضمان نمی‌باشد با‌این‌حال، برخی آن را از ارکان عقد مزبور دانسته و در ضمانت از میت به دلیل مفقود بودن آن، عقد ضمان را منتفی می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A jurisdictional and legal study of guarantee for the deceased person

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shahbaz Mohammdi 1
  • Bizhan Hajiazizi 2
  • Mohammad Moloudi 3
1 PhD student in Private Law
2 HamadanUniversity
3 bu-ali-sina University-Hamadan
چکیده [English]

Although civil code and most of the Islamic jurists have accepted the guarantee for a deceased person, there are some controversies in this regard. Some belive that the lagd personolity end by the death but some others believe in the continuation of obligation after death. There are some traditions about this issue. Regarding the controversies about this theory, it is necessary to study that the guarantee made for the deceased person is based on what foundation and analysis. There are also different views about the nature of guarantee for deceased person in the jurisprudence and law and most Islamic jurists and some lawyers believe that it is real guarantee. But some studied it under the titles such as assignment, guarantee conditioned to original payment. Apllxing for wasting property inexehing considrationand novation. On the other hand, and according to some Islamic jurists, the presence of principal debtor is not the necessary condition for the realization of the guarantee; however, some jurists opinon consider it as the basis of the contract and consider the guarantee contract null and void due to the lack of this element in guarantee for deceases person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • guarantee for the deceased person
  • obligation
  • the survival of obligation (after death)
  • dissolution of obligation