نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران دانشکده حقوق

4 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده علوم انسانی

چکیده

بازدارندگی کیفری از پولشویی الکترونیکی در سنجش با پیشگیری از این پدیده، دو نقطه آسیب عمده دارد: نخست این که موجب تورّم پرونده ­های کیفری می­شود و لاجرم در قبال هر جرم مالی منشأ یا هر جرم مرتبط با مال، یک پرونده پولشویی نیز مطرح می شود که خود موجبات عدم رسیدگی دقیق و در نتیجه، عدم تعیین متناسب کیفرها برای جرم منشأ و پولشویی می­شود. دوم این که پولشویی فرع بر جرم منشأ و وابسته بدان است و تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای پولشویی نیز عموماً منوط به تعیین تکلیف کیفری نسبت به جرم منشأ است. در برابر، پیشگیری از پولشویی الکترونیکی این دو آسیب را ندارد؛ بلکه برعکس، در ضمانت اجراهای پیشگیرانه، اساساً جرم منشأ، محوریّت ندارد و خود پولشویی، محورِ اصلی تدابیر است. تدابیر پیشگیرانه، اعمّ از وضعی و اجتماعی این قابلیّت و انعطاف را دارند که به طور مستقیم در ارتباط با پولشویی در فضای سایبر به کار گرفته شده و زمینه ­های شکل گیری پرونده­های کیفری در زمینه پولشویی را از بین ببرند.
مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که رویاروئی با پدیده پولشویی الکترونیکی از رهگذار تدابیر کیفری و قضایی، فرجامی جز تورّم پرونده، ناکارآمدی ضمانت ­اجراهای کیفری و فرصت ­دهی به مرتکبان جهت فرار از مسوؤلیت ­های قانونی ندارد و پیشنهاد این نوشتار، جابجایی تدابیر کیفری و قضایی با تدابیر پیشگیرانه یا اقدامات تأمینی است که با استفاده از شیوه ­ها و تدبیرهای گوناگون الکترونیکی، تحقّق پولشویی الکترونیکی را ناممکن کند. از اینرو، پولشویی الکترونیکی همانند دیگر جرائم، چندان مبتنی بر تحلیل های سزاگرایانه یا سودگرایانه در کیفرگزینی نیست، بلکه پدیده ای است که با تدابیر پیشینی، قابل کنترل است نه با تدابیر پسینی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficiency of Sanctions against E-Money Laundering; Preventive Deterrence in dealing with Penal Deterrence

نویسندگان [English]

  • Shahyar Abdolahi Ghahfarokhi 1
  • Batol Pakzad 2
  • Hassan Alipour 3
  • mohammadreza Elahi manesh 4

1 Islamic Azad University, North Tehran Branch, Faculty of Humanities

2 Assistant Professor Islamic Azad University, North Tehran Branch, Faculty of Humanities

3 Assistant Professor Farabi Campus, University of Tehran, Faculty of Law

4 Assistant Professor of Islamic Azad University, North Tehran Branch, Faculty of Humanities

چکیده [English]

Penal deterrence against e-money laundering has two major disadvantages compared to the prevention deterrence: First, it causes inflation in criminal cases, and inevitably, in the case of any financial predicate crimes or any crime related to property, a money laundering case is also raised, which itself leads to inaccurate investigation and consequently inadequate determination of penalties for the predicate crime and Money laundering. Second, money laundering is a subsidiary of the predicate crime and is dependent on it, and the determination of penal sanctions for money laundering is generally subject to the determination of the criminal obligation in relation to the crime of origin. In contrast, the prevention of e-money laundering (preventive deterrence) does not harm the two; On the contrary, in guaranteeing preventive enforcement, the predicate crimes are not central, and money laundering itself is the focus of measures. Preventive measures, both situational and social, have the ability and flexibility to be used directly in connection with money laundering in cyberspace and eliminate the grounds for the formation of criminal cases in the field of money laundering.
The present article, using library and Internet resources and by the method of description and analysis, has come to the conclusion that confronting the phenomenon of electronic money laundering through criminal and judicial measures has an outcome other than inflation, inefficiency of bail guarantees and opportunities for perpetrators. Does not have the legal responsibilities to escape, and the proposal of this article is to replace criminal and judicial measures with preventive measures or security measures that make electronic money laundering impossible by using various electronic methods and measures. Hence, e-money laundering, like other crimes, is not so much based on punitive or utilitarian analyzes of punishment, but is a phenomenon that can be controlled by a priori measures rather than a posteriori measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic money laundering
  • preventive deterrence
  • penal deterrence
  • security measures
  • technical prevention
- ابوالحسنی هستیانی، اصغر؛ دانیالی، قربان (1397)، «تدوین الگوی راهبردی پیشگیری از پولشویی در ساختار بانکی کشور ایران» (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان­ های دولتی، 6/4، 11-24.
- پاکزاد، بتول؛ احمدی بیاضی، علی (1394)، «تأمین مالی تروریسم و پولشویی سایبری»، مجموعه مقالات تروریسم شناسی ( مجموعه مقاله ها): رویکردهای حقوقی و فلسفی، موسسه فرهنگی هنری انتشاراتی نگاه بینه، چاپ اول، تهران: نگاه بیّنه، 26-72.
- حطمی، ایمان؛ پاکزاد، بتول؛ فرحبخش، مجتبی؛ خسروی، حسن (1400)، «الگوی مطلوب پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، 79، 19-104.
- خوئینی، غفور؛ مسجدسرایی، حمید؛ کبیری، سهیل (1396)، «درنگی در جرم انگاری پولشویی»، مطالعات  فقه و حقوق اسلامی، 17، 105-130.
- قماشی، سعید؛ عربشاهی کاشی، الهه (1400)، «پیشگیری از جرم مبتنی بر فرهنگ عامه»، فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرم، 4/2، 13-44.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1389)، پیشگیری عادلانه از جرم در علوم جنایی، مجموعه مقالات اهدایی به دکتر محمد آشوری، تهران: سمت.
- Arpad, Incze; A greater Involvement of education in fight against cybercrime, Social and behavior science, volume 83, 2013.
- Daniali, Ghorban; E-money Laundering Prevention, New Marketing New Journal, Special Issue, 2014.
- Igwe, K.N and Ibergwam, Ahiaoma; Imperative of Cyber Ethics education to cybercrimes prevention and cyber security in Nigeria, International Journal of ICT and Management, Volume 2, Issue 2, 2014.
- Patricia, Godinho Silva; Recent development in EU legislation on money laundering and terrorist financing, New Journal of European Criminal Law, Vol. 10, No. 1, 2019.
- Sarojini, S and Asha, S; Study of fighting financial botnets crimeware toolkits, International Journal of pure and Applied Mathematics, volume 118, no. 24, 2018.
- Timm, Felix, Zasada, Andrea, Thiede, Felix; Building a Reference Model for Anti-Money Laundering in the Financial Sector, LWDA, Computer Science, 2016 .
- Woodhams, Jessica and Others; characteristics and behaviour of anonymous users of Dark Web platforms suspected of child sexual offenses, Frontiers in Psychology, April 2021.
- Anti-Money Laundering and Cryptocurrency: legislative reform and enforcement: Anti money laundering laws and regulations 2021 ( ICLG.com)
- Erlick Company S.A; Policies and procedures manual for the prevention of money laundering and terrorist financing, Security Broker, 2019
- Measures to prevent money-laundering (article 14 of the United Nations Convention against Corruption), Working Group on the Prevention of Corruption, Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, Vienna, 31 August-2 September 2015.
- www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/
- nij.ojp.gov/topics/articles/taking-dark-web-law-enforcement-experts-id-investigative-needs
- www.telegraph.co.uk/finance/currency/11097208/Why-Bangladesh-will-jail-Bitcoin-traders.html
- www.cbn.gov.ng/Out/2021/CCD/Letter%20on%20Crypto.pdf
- fararu.com/fa/news/497928
- www.bbc.com/persian/iran-features-42151632
- www.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/intro-eng
- www.reuters.com/article/idUKL3N1OD35L
- www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2019/0501-0600/0598-19.html
- www.gov.uk/government/publications/tax-on-cryptoassets
- www.reuters.com/article/us-jpmorgan-cyber-bitcoin-idUSKCN11P2DE