دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، بهار 1396، صفحه 7-264 
5. قلمرو قاعده‌ «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه

صفحه 69-92

10.22075/feqh.2017.2409

علی اکبر ایزدی‌فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ اسماعیل قندور بیجارپس


9. حجیّت خبر واحد در امور مهمّه

صفحه 177-192

10.22075/feqh.2017.2413

حسن حسینی یار؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدرضا علمی سولا