نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تأهل در برخی مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطی از شروط استخدامی‌ها از طرف سازمان‌ها در نظر گرفته می‌شود. این وضعیت در حالی است که مشروعیت شرط تأهل در برخی استخدامی‌ها مورد مناقشه جدّی است. با توجه به منابع فقه و همچنین با لحاظ اصول حاکم بر استخدام در حوزه‌ی حقوق اداری که شعبه‌ای از حقوق عمومی به حساب می‌آید، پیش‌بینی شرط تأهل به طور مطلق و حتی به صورت شرط اولویت، در شرایطی، مشروعیت نداشته و به مثابه‌ی تضییع و تضییق حقوق عمومی مردم می‌باشد. گنجاندن شرط تأهل به طور مطلق و در مورد اولویت در شرایطی که دلیلی آنرا ایجاب نکند، مخدوش کننده اصل آزادی در نکاح و حقوق خصوصی و اصل تساوی در استخدام و حقوق عمومی می‌باشد. آنچه ضرورت بحث را افزایش می‌دهد، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش‌بینی شروط نامعقول، غیر ضروری و حاشیه‌ای استخدامی‌هاست. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای- اینترنتی و استناد به منابع فقه، اصول حاکم بر حقوق عمومی و استخدام و مواد قانونی آن، حداکثر استفاده‌ی شرط اولویت را، در مورد متأهلین نموده است، لذا مقتضی است که قانونگذار محترم با لحاظ این موارد، خلأها و زوائد قانونی موجود را، برطرف سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of truth marriage in employment of some employments with the view of jurisprudence and Iranian positive law

نویسندگان [English]

  • davood saeedi 1
  • mohammadreza kaykha 2

چکیده [English]

     Marriage is paying attention to as a condition of employment conditions in past and present to some employments on behalf of organizations included of state and private agency. This situation is while that seems the exact study to legality and illegality this condition so far not has been done.
     According to sources of  jurisprudence and consideration of governing principle on employment regulations to bases including on employment in administrative law, insertion marriage´s absolute condition and even as a prior condition in some conditions is not legal and it is limitation and exclusion of nation´s social and economic rights and particularly is limitation of employments rights. There increase important of discussion is social, economic and cultural results these unnecessary conditions.
     Author in the present paper has proved prior condition in some cases and conditions about marriage on the sources of  jurisprudence and on the rules of general law and employment. Thus legislator must consider this problem in legislation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public law
  • private law
  • employment
  • bases on employment
  • conditions of employment
  • marriage´s condition JEL:Z12
قرآن کریم.
- امامی، سیّد حسن، حقوق مدنی، ج1، چ2، تهران، انتشارات اسلامیه، 1371.
- امامی، سیّد حسن، حقوق مدنی، ج4، چ4، تهران، انتشارات اسلامیه، 1373.
- امامی، محمد، استوار سنگری، کورش، حقوق اداری، ج1، چ16، تهران، نشر میزان، 1392.
- امامی، محمد، حقوق اداری، ج2، تهران، نشر میزان، 1391.
- انصاری، مرتضی بن محمد امین(شیخ انصاری)، فرائد الأصول (الرسائل)، ج2، چ5، قم، مجمع الفکر الإسلامی، 1419­ ق.
- انصاری، مرتضی بن محمد امین(شیخ انصاری) ، المکاسب، ج7، قم، لجنه تراث الشیخ الأعظم الأنصاری، 1373.
- تاجانی، بهرام، مجموعه قوانین و مقرّرات مربوط به آئین­دادرسی مدنی، قم، انتشارات لاهیجی، 1384.
- جبعی عاملی، زین الدّین بن علی (شهید ثانی)، الرّوضه البهیّه فی شرح اللّمعه الدّمشقیه، ترجمه علی شیروانی، ج5، چ9، قم، انتشارات دار العلم، 1391.
- حسنی، علی اکبر، تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام، ج1، چ7، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1381.
- خراسانی، سیّد محمدکاظم، کفایه الأصول، ج2، چ7، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1423 ق.
- دشتی، محمد، ترجمه­ نهج­ البلاغه، چ3، تهران، انتشارات پیام عدالت، 1386.
- زراعت، عباس؛ حاجی­زاده، حمیدرضا، آشنائی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،  تهران، انتشارات دانش پذیر، 1388.
- سالارزائی، امیرحمزه، حقوق و شکوه زن در نظام حقوقی اسلام، اداره کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، 1389.
- شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، ج1، چ26، تهران، نشر درّاک، 1390.
- صفایی، حسین؛ امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، چ12، تهران، نشر میزان، 1381.
- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چ9، تهران، انتشارات سمت، 1383.
- طباطبائی یزدی، سید محمّدکاظم، ملحقات العروه الوثقی، ج3، چ3، قم، مکتبه الداوری، بی­تا.
- عاملی، محمد بن مکّی (شهید اول)، اللّمعه الدّمشقیه، ترجمه علی شیروانی و محسن غرویان، ج1، چ20، قم، انتشارات دار الفکر، 1388.
- عراقی، سیّد عزّت الله، حقوق کار(1)، چ13، تهران، انتشارات سمت، 1391.
- عراقی، سیّد عزّت الله، حقوق بین­المللی کار، چ10، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
- فرحناکیان، فرشید، ساده ساز آئین دادرسی مدنی، چ6، تهران، نشر میزان،1390.
- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ14، تهران، نشر میزان، 1385.
- کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، ج3، چ7، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1391.
- کاتوزیان، ناصر، مقدّمه­ علم حقوق، چ5، تهران، انتشارات اسلامی، 1362.
- ماجراجو، محسن، نیازها و روابط دختران و پسران، چ3، قم، نشر جمال، 1381.
- محمّدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، چ30، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1387.
- مدنی، سیّد جلال ­الدین، حقوق اساسی، چ2، تهران، انتشارات پایدار،1380.
- مظفّر، محمدرضا، أصول الفقه، ترجمه علی شیروانی، ج1، چ3، قم، انتشارات دار العلم، 1386.
- منصور، جهانگیر، قانون اساسی/ قانون مدنی، چ23، تهران، نشر دوران، 1394.
- منصور، جهانگیر، قوانین و مقرّرات استخدامی، چ10، تهران، نشر دیدار، 1393.
- منصور، جهانگیر ، قانون کار، چ42، تهران، نشر دوران، 1385.
- منصور، جهانگیر، قانون جدید آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر دیدار، 1393.
- موسوی بجنوردی، سیّد محمد، مباحث حقوقی تحریر الوسیله، چ2، تهران، انتشارات مجد، 1392.
- موسی­زاده، رضا، حقوق اداری(2-1)، چ16، تهران، نشر میزان، 1393.
- میرزایی، علی­اکبر، نهج الفصاحه، قم، انتشارات مفاتیح قرآن، 1389.
-www.asatid.org
-www.sabteahval.ir
-htpp//qzssaa.ir