نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق دانشگاه تبریز

چکیده

شروط ضمن عقد در قراردادها از جایگاه بالایی برخوردارند. یکی از این شروط، شرط نتیجه است که قانونگذار اگرچه در مواد 234 و 236 ق.م به بیان مفهوم آن پرداخته است ولی در مورد قلمرو شرط نتیجه و وضعیّت معاملات معارض با آن به صراحت سخنی نگفته است. در این تحقیق سعی خواهد شد ابتدا مفهوم شرط نتیجه و قلمرو آن و سپس وضعیت فقهی و حقوقی معاملات معارض با آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد که برای این منظور، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی سعی شده است تا دیدگاه های مختلف فقهای امامیّه و حقوقدانان در خصوص موضوع مطرح گردیده و سپس به رویّه قضایی اشاره و در نهایت به بیان دیدگاه مختار که عبارت از غیر قابل استناد بودن معاملات مذکور باشد خواهیم پرداخت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corollary Conditions and Legal and Juristic State of its Opposing Transactions

نویسنده [English]

  • reza sokuti

tabriz university

چکیده [English]

In-binding conditions  in contracts have a superior place. One of these conditions is the resultant condition which although has been paid attention in articles 234 and 236 civil code, but there is not a forthright discussion about its corollary condition realms and the opposing transactions. In this research attempts have been made on discussion about the concepts of corollary conditions and their realm and then the legal and juristic state of its opposing transactions. For this purpose valid legal and juristic references have been referred to and attempts have been made to open discussion on Imamiyeh and lawyers point of views which themselves have been a focus of different debates. Afterwards judicial precedent has been reviewed briefly and finally attention has been made to independent point of view which means such transactions are non-referable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corollary condition
  • voidable
  • revocable
  • void
  • invalid
  • non-referable
-­ امامی، سیّد حسن، حقوق مدنی، ج2، چ5 و7، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1368.
- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهّدات، ج2، تهران، نشر میزان، 1378.
- انصاری(شیخ)، مرتضی، المکاسب، ج6، مؤسسه باقری، 1420ق.
- انصاری(شیخ)، مرتضی ، المکاسب، چاپ سنگی، بی‌نا، بی تا.
- جعفری لنگرودی، محمّدجعفر، مجموعه محشّای قانون مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1379.
- حسینی روحانی، سیّد محمدصادق، فقه الصادق(ع)، ج22، چ3، قم، مؤسسه دار الکتاب، 1414ق.
- حسینی شیرازی، سیّد محمد، الفقه، ج67، چ2، بیروت، دار العلوم، 1409ق.
- حسینی عاملی، سیّد محمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلّامه، ج5، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
- حکیم، سیّد محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج2و12و13، چ3، قم، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی، 1404ق.
- حلّی(علامه)، حسن بن یوسف بن مطهّر اسدی، تذکره الفقهاء، ج2، بی‌نا، بی تا.
- ره پیک، حسن، عقود معیّن، ج1و2، تهران، انتشارات خرسندی، 1387.
- سکوتی نسیمی، رضا، حقوق مدنی، عقود معیّن (مضاربه)، تهران، نشر میزان،1390.
- سیستانی، سیّد علی، منهاج الصّالحین، ج2، قم، کتابخانه آیه الله سیستانی، 1416ق.
- شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، چ2، تهران، انتشارات مجد، 1387.
- شهیدی، مهدی،حقوق مدنی6، تهران، انتشارات مجد، 1382.
- صفایی، سیّد حسین، دوره مقدّماتی حقوق مدنی، ج2، تهران، نشر میزان، 1382.
- طباطبائی یزدی، سیّد محمدکاظم، العروه الوثقی، ج 5و6، چ2، بیروت، مؤسسه أعلمی، 1409ق.
- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، 1378.
- غروی اصفهانی، محمدحسین (کمپانی)، حاشیه کتاب المکاسب، ج2و 5، قم، نشر محقّق، 1418ق.
- قاسم زاده، سیّد مرتضی، اصول قراردادها و تعهّدات، چ4، تهران، نشر دادگستر، 1386.
- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج5، تهران، انتشارات به نشر، 1369.
- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج1و3، چ2، تهران، انتشارات مدرّس با همکاری شرکت بهمن برنا، 1372.
- کاتوزیان، ناصر، عقود معیّن، ج4، چ2، تهران، شرکت انتشار، 1376.
- کاتوزیان، ناصر ، اموال و مالکیّت، چ2، تهران، نشر دادگستر، 1378.
- کیایی، عبدالله و سایرین، تفسیر قانون مدنی، تهران، انتشارات سمت، 1382.
- مامقانی، عبدالله، نهایه المقال فی تکمله غایه الآمال، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه، بی تا.
- محقّق داماد، سیّد مصطفی، نظریّه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.
- معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست‌ های قضائی (مسائل قانون مدنی)،  تهران، انتشارات جاودانه، 1387.
- موسوی بجنوردی، سیّد محمد، شرط ترک ازدواج مجدّد در ضمن عقد نکاح، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، شماره 11، 1373.
- موسوی خمینی(امام)، سیّد روح الله، کتاب البیع، ج5، چ4، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1414ق.
- موسوی خمینی(امام)، سیّد روح الله ، کتاب البیع، ج4، قم، چاپ مهر، بی تا.
- موسوی خوئی، سیّد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج7، قم، انتشارات وجدانی، 1368.
- موسوی خوئی، سیّد ابوالقاسم ، منهاج الصّالحین، ج2، چ28، قم، انتشارات مدینه العلم، 1410ق.
- نائینی، میرزا حسین، منیه الطّالب فی شرح المکاسب، ج2و3، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1418ق.