نویسندگان

چکیده

یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The fiqhi investigation of homicide and murder in cyberspace

چکیده [English]

One of the crimes increasing in today's society due to technological advances is homicide and murder in cyberspace. Taking place in virtual world, it is consequently incapable of being proved by clear evidence (giving true witness by two men, BAYENEH and QASAMEH). The purpose of this study was to investigate the possibility of murder in cyberspace as well as providing some proofs, giving some instances, considering how it can be proved and sentencing for cyber crime offenders by conforming to the traditional type and analyzing the evidences in this respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • murder or homicide
  • virtual world or cyberspace
  • launch guides and evidence
  • KHAREJI statement
  • HAQIQIYEH statement
  • revision and extraction of Sentence