نویسندگان

چکیده

در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب­های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی­علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود.

سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب­های جسمی متعدد از ضربه­ واحد ناشی شده و به مرگ مجنی­علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می­کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می­رسد. همچنان­که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction of causes of blood money

چکیده [English]

 The important question regarding such cases is if the sum of such amounts should be paid as blood money (Non-Interaction Theory) or payment of the largest of such amounts releases the perpetrator of liability for blood money (Interaction Theory). jurists consensually believe that when several bodily harms have been caused by one single strike and such harms have led to the death of victim, blood money of members and profits overlap with blood money for death. If this situation happen by numerous consecutive strikes, interaction prevails over. Of course, if numerous strikes inter with time space and well- being between them, non- interaction theory prevails over. In this case custom invocation homicide to strikes appoint interaction or non- interaction. In all of cases in doubt non- interaction is a principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction
  • blood money
  • Felony
  • Non-Interaction principle