نویسندگان

چکیده

دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد. اما در مقایسه نظریات تغییر اوضاع و احوال و هاردشیپ یا دشواری اجرای قرارداد با عقیم شدن قرارداد باید قائل به این گردیم که در نظریات مذکور، اصولاً اجرای قرارداد منتفی نمی گردد بلکه تنها آن با سختی، مشقت و هزینه زیاد همراه می گردد و این در حالی است که در نظریه عقیم شدن قرارداد، اجرای تعهد یا قرارداد بر حسب مورد بعضاً یا کلاً منتفی و یا در صورت امکان اجرا، اساساً با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده است متفاوت می گردد؛ بنابراین، نظریات مذکور نیز با آن که دارای شباهت هایی با هم می باشند اما نمی توان آنها را یکی دانست و به طور خلاصه می توان چنین گفت که نظریات تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از نظریه عقیم شدن قرارداد می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparison of theory of frustration and theory of force majeure: changes in circumstances and Hardship performance contract

چکیده [English]

Two theories of frustration and force majeure almost refer to the same subject, namely, the impossibility of performance of the commitment or contract. However, although they are very similar in theory and practice, they have differences that distinguish one from the other. For instances, frustration of contract has a wider scope, compared to force majeure. However, in comparing the theories regarding changed circumstances and hardship of performance of contract and theory of frustration, it should be considered that in the former, the performance of contract is not cancelled but faced by high hardship and cost, while in the latter, the performance of commitment or contract either becomes partly or completely cancelled as applicable or, if it remains possible to perform, it becomes essentially different from what is originally agreed and intended by the parties. Thus, according aforementioned theories, they are similar, they may not be considered as identical. Briefly speaking, theories of changed circumstances and hardship of performance of contract have a wider scope than that of frustration of contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • frustration of contract
  • force majeure
  • changes circumstances
  • hardship
  • contractual excuses