دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389 (2) 
2. حقوق متهم با رویکردی فقهی

صفحه 23-51

10.22075/feqh.2017.1852

محمد براری لاریمی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان