دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1390 (4) 
1. ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح

صفحه 7-24

10.22075/feqh.2017.1859

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ محمدباقر اصغری آقمشهدی