نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
زوج از کلیه‌ی اموال و حقوق مالی زوجه ارث می‌برد لکن در مورد نوع اموالی که زوجه از آن ارث می‌برد اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که با توجه به ظاهر قرآن زوجه از جمیع اموال و از عین آن‌ها ارث می‌برد. نظر دیگر محرومیت زوجه از عین یا قیمت برخی اموال است و نظر آخر تفصیل بین زوجه صاحب فرزند و فاقد فرزند است: زوجه صاحب فرزند از جمیع اموال زوج ارث می‌برد ولی زوجه فاقد فرزند از ارث برخی اموال محروم است. نظر مشهور فقیهان امامیه ارث بردن زوجه از قیمت بنا و درخت و نه از عین آن‌ها و محرومیت او از عین و قیمت زمین است که ماده‌ی 946 قانون مدنی از آن پیروی کرده بود. در اصلاحیه سال 1387 ماده‌ی مزبور، زوجه از ارث عین اموال غیر منقول اعم از بنا و زمین محروم بوده ولی از قیمت آ‌ن‌ها محروم نیست. مقاله‌ی حاضر پس از نقد کلیه‌ی نظرات نظر اول را ترجیح می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Properties Subject to Inheritance by Wife in Islamic Jurisprudence and Iranian Positive law

نویسندگان [English]

  • F. Asghari Aghmashhadi 1
  • M. Habibi 2

چکیده [English]

Abstract
The husband can inherit his wife’s properties and financial rights, but there are different ideas in the kinds of properties of which a wife can inherit. Some believe that according to the text of Quran, a wife can inherit from the whole properties, while others believe in wife’s deprivation from some properties and the last group believe in distinguishing between the wife who owns a child and the one who does not own child. The wife who owns a child inherits from the whole properties but the one who does not own a child is prohibited from some properties. According to the popular idea of Imamiye jurisprudents the wife inherits from the price of the building and tree, not the commodities themselves which is supported by the Article 946 of civil code. But under the amendment of Art. 946 in 1387 (2009), the wife will be deprived of the commodity itself, but not from its price. This paper prefers the first opinion over others and says it is necessary to change the civil law in this case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heritage
  • Civil Code
  • Wife
  • Buildings
  • Trees