نویسنده

چکیده

چکیده
اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب‌زدگی در قانون‌گذاری و بی‌تجربگی قانون‌گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به‌هم ریزد و ابهام‌هایی هم پدید آید به‌گونه‌ای که گاه گستره‌ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق‌دانان در رفع ابهام‌ها و توجیه کار قانون‌گذار راه به جایی نبرده است.
سه نهاد اذن، رضایت و برائت به چنین سرنوشتی گرفتار آمده و قلمرو هر کدام نامعلوم می نماید به‌گونه‌ای که در عمل هم پزشکان به گرفتن رضایت‌نامه یا برائت‌نامه بسنده نمی‌کنند و به أخذ هر دو روی آورده‌اند. از این رو شناخت هر یک از نهادها، آثار آن و تمایز آن‌ها از یکدیگر ضروری می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Ezn, Consent, and Exemption clause in the liability of the physician

نویسنده [English]

  • A Pouresmaeili

چکیده [English]

Abstract
Derivation of Laws from various sources and agitation in legislation and lack of experience on the part of the legislator have caused disorder among legal items in some cases. It has led to ambiguities that made the scope of law institution unclear, so that the efforts of the lawyers to clarify the concepts and scope of the terms have failed.
There are three terms in Iranian penal code: Ezen (permission), consent, and exemption clause whose scope is so vague that indeed physicians resort to and insert both consent and exemption clauses in medical contracts. Therefore recognizing each institution, their effect and distinction seems to be essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ezn (permission)
  • consent
  • exemption (clause)
  • civil liability
  • physician