نویسندگان

چکیده

چکیده
در این نوشتار بر بررسی همه‌جانبه‌ای در مورد امکان أخذ قصد امتثال امر در متعلق امرتلاش شده است که آیا اصولاً امکان دارد که شارع این خصوصیت را در لسان دلیل و متعلق حکم و امرش أخذ کند؟ و مراد از قصد امتثال امر آن است که انگیزه‌ی مکلف در انجام واجب منحصراً امتثال امر الهی باشد و قصد اتیان عمل به داعی امر مولی صورت بگیرد. مشهور علما قایل به امتناع ذاتی چنین تکلیفی می‌باشند و اعتبار آن قید را در مقام تشریع و جعل حکم که مربوط به مولی است میسور نمی‌دانند و متقابلاً گروه دیگر قایل به امتناع غیری می‌باشند که مربوط به مقام امتثال و اتیان مأمور به از جانب عبد است. در حالی‌که می‌توان از اشکالاتی که منجر شده است علما قایل به امتناع ذاتی یا غیری در چنین تکلیفی شوند، گریخت و دیدگاه امکان قصد امتثال امر در متعلق خطاب را ثابت کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the possibility of considering intent of the object order subjugation

نویسندگان [English]

  • A Momeni
  • E. Javanmard

چکیده [English]

Abstract
This paper attempts to examine multilaterally the possibility of considering intent of the object order subjugation, and whether it is basically possible for religious lawgiver to consider this quality into his reason language and order object? Intent of the order subjugation means that the motive of the obliged is to observe the obligatory rule just for subjugating the divine order and intent of telo is done due to master's order. Generally opinions of ulama maintains its essential impossibility and know no possible credit for that requirement as lawgiving and/or ordering related to master in contract. Some other maintains impossibility related to obliged subjugation on the behalf of the servant. While one can escape from difficulties resulting Ulama's maintenance to its essential impossibility or otherwise and proves possibility of intent of order subjugation in object.

کلیدواژه‌ها [English]

  • possibility– order –intent of subjugation –obligatory rule- object