دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، زمستان 1394 
1. ایقاع فضولی

صفحه 7-34

10.22075/feqh.2017.1938

شکیبا امیرخانی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا امام


4. زمان انتقال مالکیّت در بیع عین معیّن

صفحه 95-116

10.22075/feqh.2017.1941

سجاد شهباز قهفرخی؛ محمد رسول آهنگران؛ علیرضا نوری امامزاده‌ای