نویسندگان

چکیده

 از شایع­ترین مسائل علم پزشکی مسأله­ باروری پزشکی یا تلقیح مصنوعی است. در کشورهای مسلمان به علت وابستگی جواز بسیاری از مسائل به شریعت مقدس اسلام، این مسأله از اهمیت بیشتری برخوردار است. پژوهشگران عرصه­ فقه و حقوق، مسأله­ جواز شرعی تلقیح مصنوعی را مورد کنکاش علمی خود قرار داده اند ولی هر آن چه بوده است صرفاً بررسی کلّی این مسأله است به گونه ای که از مسائل جزئی آن بحثی به میان نیامده است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که آیا تلقیح اسپرم شوهر متوفی پس از مرگ به همسرش جایز است یا خیر؟ با واکاوی در ادله موجود به این نتیجه می رسیم که به دلیل بقای زوجیت، انجام هر یک از عملیات برداشت، ترکیب و تلقیح اسپرم و تخمک زوجین بعد از مرگ هر یک از آنان جایز است، مگر این که عمل مذکور، نزد جامعه نوعی بی­احترامی تلقّی گردد؛ یا این که مستلزم محرّمی چون لمس یا کشف صورت گردد، که در چنین حالتی حرام و ممنوع خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Jurisprudential Study of the Artificial Insemination of the Deceased’s Sperm to his Spouse

چکیده [English]

One of the most common issues that scientists face nowadays is related to the medical reproduction or artificial insemination. In Muslim Countries like Iran, it is of more significance due to the dependence of many issues on Islam. Therefore, it is frequently seen in jurisprudence and law that many theories have been proposed in this regard and it has been generally and not in detail dealt with. So, the present article aims to study perfectly the rightfulness of the artificial insemination of the artificial insemination of the deceased husband’s sperm to his spouse. Through studying the relevant evidence, it is concluded that due to the continuation of marriage, each of the operation of taking, combination and insemination of the couple’s sperm and ovule, after death of each of couple, is authorized unless taking the husband’s sperm after death, is deemed as disrespect or entails a religiously prohibited act like touching that in this case, shall be illegitimate and prohibited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infertility
  • Artificial Insemination
  • Sperm
  • Deceased
  • husband