نویسندگان

چکیده

زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می‌باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می­گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین،‌ به مشتری منتقل می‌شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد،‌ مالکیت نیز حاصل می‌شود؟ در بین فقهای امامیه، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است. مؤلفین در این پژوهش برآنند که عقد بیع به محض انعقاد، اثر تملیکی خود را گذارده و در مدت خیار، طرفین مالک کالا یا ثمن می‌باشند. این نظریه برگزیده مشهور فقهای شیعه بوده و در ماده 364 قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است. بررسی ادله مختلف این نظریه به مدلّل شدن و تبیین مبانی نظری قانون مدنی کمک می‌کند. در این پژوهش داده‌ها با روش کتابخانه‌ای استخراج و با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Time of Transfer of Ownership in Sale of Specific Goods

چکیده [English]

The time of transfer of ownership in sale of specific goods, is an important and effective subjects in slamic jurisprudential issues. If there is an option in contracts transferring  ownership, such as sale, when the ownership is transferred? Does, after the declaration of the offer and acceptance, the ownership of goods is transferred to the buyer and the seller will own the consideration or these legal changes are subject to lapse of option? Among slamic jurists, there are three opinions in this regard. We believe that as soon as the sale contract is concluded, it transfers the ownership and during the option period, the seller and buyer, are respectively, the owner of good and consideration. This is the major opinion in Shiite Jurisprudence and has been adopted in article 364 of Iranian Civil Code. The study of  different reasons of this opinion, will assist to know the theoretical basis of Code Civil in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transfer of ownership
  • Option
  • Contract
  • lapse of option
  • optional contract